Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στην χώρα μας αποτελεί προτεραιότητα. Παρόλο που σήμερα έχει μικρό ποσοστό συνεισφοράς στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, μπορεί να αποκτήσει σημαντική δυναμική η οποία, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και άλλων δράσεων, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας.

Η επένδυση στην ποιότητα, την παράδοση και τη μοναδικότητα των κυπριακών αγροτικών προϊόντων μπορεί να καταστήσει τον πρωτογενή τομέα του τόπου μας πόλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα των αγροτικών μας περιοχών. Αυτό ήδη έχει καταδειχθεί μέσα από προϊόντα όπως το χαλλούμι, οι πατάτες, το μέλι, το ελαιόλαδο, οι οίνοι της Κύπρου που διαπρέπουν σε διεθνείς διαγωνισμούς όπως επίσης τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο πρωτογενής τομέας μπορεί, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομία της χώρας.

Παράλληλα, ο Κύπριος αγρότης με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αναδειχθεί σε ουσιαστικό παραγωγό αγαθών και υπηρεσιών με βαρύνουσα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία.

Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων, ότι ο αγροτικός τομέας δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Ο αγροτικός τομέας αφορά και τον καταναλωτή, άρα το σύνολο του Κυπριακού λαού. Στο επίκεντρο, λοιπόν, της πολιτικής μας είναι και η σχέση μεταξύ αγρότη – παραγωγού και καταναλωτή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αγροτικός τομέας θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει στον αγρότη δίκαιο εισόδημα και στον καταναλωτή ασφαλή τρόφιμα σε προσιτές τιμές. Τρόφιμα, τα οποία παράγονται με μεθόδους που σέβονται το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων. Αυτή είναι άλλωστε και η φιλοσοφία της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Πολιτική 1-  Μείωση του Κόστους Παραγωγής και Προώθηση Αναπτυξιακών Έργων

1.1 Εξασφαλίζουμε με έργα υποδομής επαρκείς ποσότητες νερού για αγροτικούς σκοπούς.

1.2 Προωθούμε την αγροτεχνολογία και την αξιοποίηση τεχνολογιών «έξυπνης γεωργίας» καθώς και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για αύξηση της παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής και περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων.

1.3 Προωθούμε την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με τα Πανεπιστήμια, αξιοποιώντας τα σχετικά αποτελέσματα μέσα από προγράμματα και δράσεις των Τμημάτων του Υπουργείου και όλους τους εμπλεκομένους, παραγωγούς, γεωργούς κ.α.

1.4 Προωθούμε ειδικές ρυθμίσεις και κίνητρα για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από γεωργούς και συλλογικούς φορείς γεωργών για τη μείωση του κόστους ενέργειας. Δίνουμε έμφαση στην κάλυψη του κόστους ενέργειας για άντληση νερού, τις θερμοκηπιακές καλλιέργειές, την λοιπή γεωργία και την κτηνοτροφία. Παράλληλα, απλοποιούμε και επιταχύνουμε τις σχετικές διαδικασίες εγκατάστασης ΑΠΕ.

1.5 Παρέχουμε κίνητρα για δημιουργία ομάδων παραγωγών καθώς και για συγχωνεύσεις. Προωθούμε τη δημιουργία συνεργατικών εταιρειών, ώστε να μεγαλώσει το μέγεθος των επιχειρήσεων και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας υπέρ των παραγωγών.

1.6 Διαμορφώνουμε μέσω της σύστασης του οργανισμού ανάπτυξης επιχειρήσεων χρηματοδοτικά εργαλεία για τους αγρότες. Η εν λόγω ανάγκη για τα εργαλεία αυτά προκύπτει ειδικότερα στις περιπτώσεις, αγροτών, ιδιαίτερα νέων, που εξασφαλίζουν μέρος της χρηματοδότησης για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, και δεν έχουν ίδιους πόρους για να καλύψουν το υπόλοιπο της επένδυσης.

1.7 Εισάγουμε τον θεσμό της Κάρτας του Αγρότη η οποία έχει ως στόχο την διευκόλυνση πρόσβασης των αγροτών σε χρηματοδότηση για αναγκαίες υπηρεσίες και υλικά ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά οι εργασίες τους.

1.8 Στηρίζουμε τους επαγγελματίες αγρότες για αντικατάσταση του γεωργικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου των παλαιών οχημάτων τους και των οχημάτων μεταφοράς, με υβριδικά/ηλεκτρικά οχήματα. Παράλληλα, τους στηρίζουμε για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τη φόρτιση των οχημάτων αυτών.

1.9 Ενισχύουμε τον προϋπολογισμό του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027 για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες μας προς την κατεύθυνση δημιουργίας σύγχρονων και οικονομικά βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

1.10 Δημιουργούμε ένα αξιόπιστο σύστημα γεωργικών συμβούλων που «ενοποιεί» την Γεωργική Εκπαίδευση – Κατάρτιση, την παροχή συμβουλών προς τους αγρότες και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομιών.

1.11 Παρέχουμε κίνητρα για παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας και εξιδικευμένων διατροφικών προτιμήσεων (π.χ. βιολογικής γεωργίας και τοπικότητας) με χαμηλό κόστος, αξιοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές (όπως βιολογική καταπολέμηση ασθενειών, αξιοποίηση κομπόστας που προκύπτει από τη διαχείριση κλαδεμάτων και κοπριάς, τοπικών ιδιοτήτων κ.α.).

Πολιτική 2-  Σταθεροποίηση του Αγροτικού Εισοδήματος, βελτίωση των συνθηκών οικονομικής δραστηριοποίησης των αγροτών και διασφάλιση της παραγωγής

2.1 Προωθούμε την υγιή ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων συνεργατικών σχημάτων στον αγροδιατροφικό τομέα. Αξιοποιούμε την εμπειρία επιτυχημένων μοντέλων συνεταιρισμού στον πρωτογενή τομέα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντλούμε θετικές πρακτικές από τη συνεισφορά του συνεταιριστικού κινήματος στην αγροτική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου στο παρελθόν και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

2.2 Για την προώθηση συνεργατικών σχημάτων αναπτύσσουμε τον θεσμό συμβολαιακής γεωργίας και δημιουργούμε ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη διαχείριση της δραστηριότητας των συνεργατικών σχηματισμών και την επικοινωνία των μελών τους. Παράλληλα, προωθούμε μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο να ενθαρρύνουμε τη συνεργατικότητα και την εξωστρέφεια, με την από κοινού αξιοποίηση δικτύων μάρκετινγκ και εμπορίας.

2.3 Μελετάμε τη μετεξέλιξη της πλατφόρμας, που συμπεριλαμβάνεται και στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων, με προοπτική να μετεξελιχθεί σε ηλεκτρονικό δημοπρατήριο, μέσα από την οποία θα γίνεται καλύτερος προγραμματισμός της παραγωγής και θα ενισχύεται η ασφάλεια των συναλλαγών με την έγκαιρη πληρωμή των αγροτών και την διαφάνεια στις τιμές. Με αυτό το τρόπο περιορίζουμε όσο το δυνατό τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του προϊόντος από την παραγωγή και της τιμής της αγοράς από τον καταναλωτή, αποκαθιστώντας έτσι μια από τις μεγαλύτερες αδικίες στην αλυσίδα εφοδιασμού και διάθεσης τροφίμων.

2.4 Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα στις αγροτικές και ορεινές περιοχές, με την ανάπτυξη μικρής κλίμακας επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τη δημιουργία εναλλακτικών και συμπληρωματικών εισοδημάτων στους αγρότες μας.

2.5 Λαμβάνουμε, μέσα από απλουστευμένες διαδικασίες, δραστικά μέτρα για περιορισμό των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία εμφανίζονται εντονότερα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής (εγκατάσταση αντιχαλαζικών, αντιβρόχινων δικτύων και συστήματα αντιμετώπισης παγετού). Παράλληλα, στοχεύουμε στην ταχύτερη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων από το Ταμείο Διαχείρισης Κινδύνων στην Γεωργική Παραγωγή μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών του.

2.6 Εξετάζουμε την ενίσχυση της περαιτέρω ασφαλιστικής κάλυψης των αγροτικών επιχειρήσεων μέσω της συνεργασίας του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης Παραγωγής με τις ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, στη βάση του μοντέλου που ακολουθείται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

2.7 Αξιοποιούμε εργαλεία ανάδειξης της ποιότητας των κυπριακών προϊόντων, όπως το Κυπριακό Σήμα και το σύστημα πιστοποίησης Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) της ΕΕ, ώστε να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ως κυπριακά, να αποφεύγονται φαινόμενα παραπλάνησης και να προστατεύονται τα συμφέροντα των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό.

2.8 Συστήνουμε ανεξάρτητη επιτροπή με στόχο την υλοποίηση ενεργειών για την προστασία του χαλουμιού ΠΟΠ. Παράλληλα, εντατικοποιούμε τους ελέγχους για πιστοποίηση της αυθεντικότητας του παραγόμενου χαλουμιού ΠΟΠ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ.

2.9 Εντατικοποιούμε τους ελέγχους στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων, προστατεύοντας τόσο τον παραγωγό όσο και τον καταναλωτή.

2.10 Αναπτύσσουμε μια νέα στρατηγική προώθησης των κυπριακών προϊόντων με την προβολή της ποιότητας, της παράδοσης και της μοναδικότητάς τους, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός μοναδικού «γαστρονομικού προϊόντος» τόσο για τις αγορές του εξωτερικού όσο και για τον εγχώριο τουρισμό και την εγχώρια κατανάλωση μας.

2.11 Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ γεωργικών συνεταιρισμών και άλλων τομέων, ιδιαίτερα με τον τομέα του τουρισμού.

2.12 Καθορίζουμε κοινές στρατηγικές εμπορίας και μάρκετινγκ που διασφαλίζουν στους αγρότες ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ στην αγορά. Ενισχύουμε την ικανότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού των υφιστάμενων γεωργικών συνεταιρισμών με την ενθάρρυνση της εκπόνησης μακροπρόθεσμων στρατηγικών εμπορίας.

2.13 Εκσυγχρονίζουμε το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της πατατοκαλλιέργιας.

2.14 Στηρίζουμε τη δημιουργία Κυπριακής ‘εξαγωγικής αλυσίδας’. Διαμορφώνουμε το πλαίσιο στο οποίο κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και συνεταιρισμοί τροφοδοτούν μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις, που θα αποτελούν τον ‘εξαγωγικό κόμβο’ με στόχο την προώθηση των κυπριακών προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ΜμΕ μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές ως μέρος μιας ευρύτερης παραγωγικής διαδικασίας, υποκαθιστώντας κομμάτι των εισαγωγών.

2.15 Προωθούμε τις εξαγωγές των προϊόντων μας μέσω συνεργασιών με γειτονικές χώρες.

2.16 Χωροθετούμε νέες κτηνοτροφικές περιοχές, με όλες τις αναγκαίες υποδομές ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν νέες μονάδες αιγοπροβάτων αλλά και για να μετακινηθούν κτηνοτροφικές μονάδες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αναγκαία αδειοδότηση ή δημιουργούν οχληρία.

2.17 Προωθούμε την επαναδραστηριοποίηση της παραδοσιακής εκτατικής, (μη εντατικής) κτηνοτροφίας στις εγκαταλειμμένες ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Πέραν από την αξιοποίηση των περιοχών αυτών, η δραστηριότητα αυτή περιορίζει τον κίνδυνο πυρκαγιών γύρω από τις κοινότητες και τις δασικές περιοχές.

Πολιτική 3- Διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος

3.1 Διαμορφώνουμε πλαίσιο παροχής κινήτρων για αξιοποίηση της αδρανούς γης στα ορεινά και ημιορεινά, ώστε να καλλιεργηθεί όσο το δυνατό περισσότερη γη για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που σήμερα εισάγονται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα των ορεινών κοινοτήτων και προστατεύονται τα δάση από τις πυρκαγιές που προκαλούνται λόγω της εγκατάλειψης της γεωργικής γης και της κλιματικής αλλαγής.

3.2 Υιοθετούμε τεχνολογικές, φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο και τους πράσινους στόχους μας.

3.3 Αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες για μείωση της κατανάλωσης νερού και αύξηση των διαθέσιμων για τη γεωργία υδάτινων πόρων, μέσα από έργα αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού και αφαλάτωσης με φιλικές περιβαλλοντικά μεθόδους.

3.4 Διασφαλίζουμε την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών, μέσα από τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων στη κτηνοτροφία και φυτοφαρμάκων στη γεωργία.

3.5 Δημιουργούμε ειδική υπηρεσία, η οποία θα έχει την ευθύνη να ελέγχει για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αντίστοιχα, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Στοχεύουμε στον έλεγχο τόσο των προϊόντων που παράγονται στον τόπο μας όσο και των εισαγόμενων προϊόντων και όσων μεταφέρονται δια μέσου της πράσινης γραμμής από τα κατεχόμενα στη βάση του σχετικού κανονισμού της ΕΕ.

3.6 Αξιοποιούμε τα παραπροϊόντα/υποπροϊόντα της ζωικής και φυτικής παραγωγής (π.χ. κομπόστα, κοπριά, κλαδέματα) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, μέσω των μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, παρέχοντας ισχυρά κίνητρα στους αγρότες, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των παραγόμενων προϊόντων.

3.7 Αναβαθμίζουμε την Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Κύπρου, με στόχο τη διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών του τόπου μας και τον περιορισμό της εξάρτησης σε κρίσιμους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής.

3.8 Παρέχουμε κίνητρα για διαφύλαξη και διατήρηση λωρίδων/νησίδων βιοποικιλότητας στις εκμεταλλεύσεις των γεωργών, καθώς και για διατήρηση ξερολιθιών.

3.9 Στηρίζουμε τη μελισσοκομία, η οποία, πέρα από το όφελος στην αγροτική οικονομία, επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στα αγροοικοσυστήματα.

Πολιτική 4-  Βιώσιμη Αλιεία- Υδατοκαλλιέργεια

4.1 Εκσυγχρονίζουμε τα αλιευτικά σκάφη των αλιέων μας.

4.2 Ενδυναμώνουμε τον έλεγχο για αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης αλιείας.

4.3 Δημιουργούμε και αξιοποιούμε τεχνητούς υφάλους, ως μέσο εμπλουτισμού της βιοποικιλότητας αλλά και των αλιευμάτων των περιοχών στις οποίες εγκαθίστανται.

4.4 Διασφαλίζουμε τη συνεχή αναβάθμιση των αλιευτικών καταφυγίων της Κύπρου.

4.5 Στηρίζουμε τους αλιείς μας για να αντιμετωπίσουν τις ζημιές που τους προκαλούν εισβλητικά είδη, όπως ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο, καθώς και προστατευόμενα είδη, όπως τα δελφίνια και οι φώκιες.

4.6 Δημιουργούμε χερσαίες υποδομές εξυπηρέτησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας του τόπου μας.

4.7 Στηρίζουμε τη μεταποίηση, εμπορία και εξαγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

4.8 Διαμορφώνουμε στρατηγική προώθησης των εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων της κυπριακής υδατοκαλλιέργειας.

4.9 Ενισχύουμε και θεσμοθετούμε τη συνεργασία της Κύπρου με γειτονικές χώρες για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας.