Η προώθηση της Ισότητας μεταξύ Γυναικών και Ανδρών και η πλήρης διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη όλων των κοινωνιών. Ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διασφάλισης ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους και όλες, και την ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων της υγείας και της εργασίας. Η ισότητα των φύλων σημαίνει ότι οι ανάγκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών θεωρούνται ισότιμα, όπως εξάλλου και οι υποχρεώσεις τους.

Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν βιολογικές διαφορές, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό νομοθεσιών, πολιτικών, δράσεων και μέτρων, ενώ παράλληλα οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις στη βάση του φύλου τους.

Σύμφωνα με τους Δείκτες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, η Κύπρος κατατάσσετε 22η . Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγάλο χάσμα στον προσωπικό διαθέσιμο χρόνο  με τις γυναίκες να φτάνουν στο δείκτη του 51.3% αφού η συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών ή των εγγονιών τους, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στην οικιακή εργασία είναι πολύ μεγαλύτερη για τις γυναίκες. Ως αποτέλεσμα οι γυναίκες συμμετέχουν λιγότερο σε κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Εξίσου σημαντικό είναι πως το αποτέλεσμα των πιο πάνω έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην κατηγορία «εξουσία» (30.1%) όπου οι άντρες υπερ-εκπροσωπούνται σε όλους τους τομείς πολιτικής, οικονομίας, διοικητικά συμβούλια συμπεριλαμβανομένου των ερευνητικών οργανισμών και ΜΜΕ. Παράλληλα, και ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, σύμφωνα με την Eurostat, το έμφυλο χάσμα αμοιβών στην Κύπρο φτάνει στο 10.8% το οποίο έχει και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις συντάξεις το οποίο φτάνει στο 37.2%.

Όλες οι πολιτικές που αφορούν στην ισότητα των φύλων εντάσσονται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και άλλων σχετικών σχεδίων δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και Ευρωπαϊκές οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, οδηγός προς υλοποίηση των προτάσεων μας είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση κάθε μορφής Βίας κατά των Γυναικών, της προστασίας των θυμάτων συμπεριλαμβανομένης και της Ενδοοικογενειακής Βίας, της Σύμβασης για την Καταπολέμηση κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών του ΟΗΕ και των 12 περιοχών της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο του ΟΗΕ.

Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων δημιουργώντας ένα έμφυλο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Για την επίτευξη του στόχου δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις μέσω της αποδόμησης των έμφυλων στερεότυπων και προκαταλήψεων σε όλους τομείς αλλά και της ενίσχυσης και της δημιουργίας νέων δομών για διευκόλυνση των γονέων στην ίση κατανομή ευθυνών, στην ενεργή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στις θέσεις λήψης αποφάσεων.

Πολιτική 1 – Ενισχύουμε το ρόλο του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και ενσωματώνουμε τη διάσταση του φύλου οριζόντια σε όλες τις κρατικές πολιτικές

1.1 Αναβαθμίζουμε, ενισχύουμε και θεσμοθετούμε τον θεσμό Επιτρόπου Ισότητας. Ο θεσμόςέχει συντονιστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και υλοποίει δράσεις με κατεύθυνση την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών οριζόντια σε όλες τις πολιτικές της κυβέρνησης.

1.2 Ενσωματώνουμε τη διάσταση του φύλου σε όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία και τις πολιτικές τους.

1.3 Δημιουργούμε και ενισχύουμε τις μονάδες ισότητας σε κάθε υπουργείο με αποκλειστικούς όρους εντολής την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές των Υπουργείων και Υφυπουργείων. Παράλληλα προωθούμε την έμφυλη ισότητα στο εσωτερικό του κάθε υπουργείου.

1.4 Σχεδιάζουμε πλαίσιο δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου με στοχοθετημένες πολιτικές και δράσεις σε κάθε Υπουργείο και Υφυπουργείο στη βάση των στόχων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ισότητα των Φύλων.

1.5 Προωθούμε τη συστηματική εκπαίδευση των αξιωματούχων και των δημόσιων λειτουργών των Υπουργείων και των Υφυπουργείων για τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως βασική αρχή αλλά και ανά θεματική στη βάση των χαρτοφυλακίων του κάθε Υπουργείου και Υφυπουργείου.

1.6 Προωθούμε τις συστηματικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα,πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις των εργοδοτών, με στόχο την ενεργή συμμετοχή τους στην ενημέρωση των πολιτικών, που αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Πολιτική 2- Ισότιμη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης των αποφάσεων

2.1 Οι διορισμοί που άπτονται των εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελούνται 50%-50% γυναίκες και άνδρες. Αξιοποιούμε τις διαφορετικές εμπειρίες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών στη λήψη αποφάσεων στη βάση των ικανοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα και χαρτοφυλάκιο ευθύνης.

2.2 Προωθούμε την ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας που αφορούν το Κυπριακό, ενώ παράλληλα ενσωματώνουμε τη διάσταση του φύλου και ασκούμε έμφυλο έλεγχο σε όλες τις τεχνικές επιτροπές και τις ομάδες εργασίας.

2.3 Εφαρμόζουμε πλήρως την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις επιχειρήσεις εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 40% των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή τουλάχιστον το 33% όλων των διοικητικών στελεχών να προέρχονται από το υπο-εκπροσωπούμενο φύλο. Κατά την επιλογή μεταξύ υποψηφίων με ίσα προσόντα, τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε υποψήφιους/ες από το υποεκπροσώπουμενο φύλο.

Πολιτική 3 – Εφαρμογή του Έμφυλου Προϋπολογισμού

3.1 Ενσωματώνουμε τη διάσταση του φύλου σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού. Με αυτό το τρόπο αναγνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την οποιαδήποτε πολιτική, διοικητική ή άλλη δεν είναι πάντοτε ουδέτερες αλλά έχουν διαφορετικές επιπτώσεις σε άνδρες και γυναίκες.

3.2 Αξιοποιούμε το εργαλείο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, ως μέσο αξιολόγησης του αντίκτυπου των πολιτικών στους άνδρες και στις γυναίκες, που αφορούν μεταξύ άλλων τα επιδόματα, τη φορολογία και τη συνταξιοδότηση.

3.3 Υλοποιούμε μελέτη αναδιάρθρωσης των σχετικών δημοσιονομικών προγραμμάτων, μέτρων και πολιτικών, με σκοπό την διάθεση κονδυλίων με ισότιμους τρόπους προς τις γυναίκες και τους άνδρες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε επίσης στην μείωση του χάσματος των συντάξεων.

Πολιτική 4 – Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, προστασία των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης και την ενδοοικογενιακής βίας

4.1 Εφαρμόζουμε τη Νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά στη βία κατά των γυναικών και της ενδοοικογενιακής βίας.

4.2 Αξιολογούμε και ενισχύουμε τη λειτουργία του Σπιτιού της Γυναίκας και δημιουργούμε νέες σχετικές δομές σε όλες τις επαρχίες.

4.3 Εφαρμόζουμε τη νέα στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, την προστασία των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ενδοοικογενειακής βίας. Στα δυο χρόνια υλοποίησης της στρατηγικής αξιολογούμε τις δράσεις και την πορεία υλοποίησής της.

4.4 Δημιουργούμε έξυπνη εφαρμογή που θα μπορούν οι γυναίκες και τα θύματα ενδοοικογεινακής βίας να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για άμεση βοήθεια και στήριξη.

4.5 Ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εξειδικεύονται σε θέματα βίας κατά γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας και του κράτους προσφέροντας ολιστικές υπηρεσίες στη βάση των αναγκών των θυμάτων.

4.6 Υλοποιούμε προληπτικές δράσεις για την έμφυλη βία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην ευρύτερη κοινωνία στη βάση συστηματικών εκστρατειών ενημέρωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4.7 Εφαρμόζουμε τον κώδικα για τη σεξουαλική παρενόχληση και υλοποιούμε συστηματικές εκπαιδεύσεις σε όλη τη δημόσια υπηρεσία.

4.8 Ενισχύουμε λειτουργούς πρώτης γραμμής που καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα περιστατικά βίας (π.χ. Υφυπουργείο Πρόνοιας, κλιμάκια αστυνομίας) αξιοποιώντας εμπειρογνώμονες και τεχνική υποστήριξη από την ΕΕ για σχετικά θέματα. Παράλληλα, προσφέρουμε περαιτέρω εξειδικευμένη εκπαίδευση σε επαγγελματίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά βίας (π.χ. ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις πρώτες βοήθειες, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα).

4.9 Δημιουργούμε τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

4.10 Μελετούμε την θεσμοθέτηση άδειας από την εργασία για θύματα βίας, συμπεριλαμβανομένου θύματα ενδοοικογενειακής βίας ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου το θύμα και τα παιδιά του θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον θύτη.

Πολιτική 5 – Έμφυλη Οικονομία και Εργασία

Α. Προωθούμε την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

5.1 Αυξάνουμε την άδεια μητρότητας από 18 σε 22 εβδομάδες και την πληρωμένη άδειας πατρότητας σε 8 εβδομάδες, η οποία δύναται να συμπληρώνει την άδεια μητρότητας.

5.2 Επιδοτούμε και επεκτείνουμε τα ωράρια λειτουργίας για βρεφονηπιακούς σταθμούς για φύλαξη παιδιών συμπεριλαμβανομένου και για τη λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες και του μήνα Αυγούστου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα. Εκεί όπου υπάρχει ανάγκη δημιουργούμε νέες δομές για φύλαξη παιδιών. Στόχος όλοι οι γονείς, να μπορούν να (επαν)ενταχθούν ομαλότερα στην αγορά εργασίας.

5.3 Eκσυγχρονίζουνε και επιδοτούμε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα, τις δομές και το σύστημα φροντίδας των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας μέσω της δημιουργίας νέων δομών εκεί όπου υπάρχει η ανάγκη και δημιουργούμε νέα προγράμματα.

5.4 Στηρίζουμε πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες.

5.5 Μελετάμε την επιδότηση για παροχή κατ’ οίκον καθημερινής στήριξης σε οικογένειες με ανήλικά παιδία, μονήρεις με χρόνιες παθήσεις, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, μονογονείς, άτομα ηλικιωμένα,στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Η κατ’ οίκον στήριξη μπορεί να αφορά μεταξύ άλλων την οικιακή εργασία, την απασχόληση παιδιών από νηπιαγωγούς στο σπίτι, μεταφορά και συνοδεία, πλύσιμο κ.α. Στόχος η (επαν)ένταξη του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

5.6 Επαναξιολογούμε τα κριτήρια που αφορούν τη λήψη επιδομάτων τέκνου και μάνας με στόχο την διεύρυνση των δικαιούχων και μελετούμε το ενδεχόμενο αύξησης των επιδομάτων.

5.7 Προωθούμε κίνητρα σε ιδιωτικές εταιρείες ή σε ομάδα επιχειρήσεων για τη δημιουργία σταθμών φύλαξης παιδιών για τους εργαζομένους γονείς.

5.8 Υλοποιούμε σταδιακά, στη βάση κριτηρίων, την επέκταση του θεσμού των ολοήμερων σχολείων με τελικό στόχο την καθολική εφαρμογή τους στη δημοτική και πιλοτική εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να έχουν την επιλογή αξιοποίησης του ολοήμερου σχολείου.

5.9 Αναθεωρούμε την πολιτική για γονική (αντρών και γυναικών) άδεια με σκοπό τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών (αντί 8) με πληρωμένη γονικής άδειας για 8 εβδομάδες.

5.10 Προωθούμε τις ευέλικτες μορφές εργασίας τόσο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναξιολογούμε, λαμβάνοντας υπόψη την έμφυλη διάσταση, τη σχετική νομοθεσία που αφορά στην τηλεργασία.

Β. Καταπολεμούμε το έμφυλο χάσμα αμοιβών

5.11 Εφαρμόζουμε πλήρως τη νομοθεσία που αφορά την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.

5.12 Ενισχύουμε και αναβαθμίζουμε τον ρόλο των αρμόδιων επιθεωρητών και λειτουργών του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων με στόχο τον καλύτερο χειρισμό καταγγελιών, αλλά και αυτεπάγγελτων επιθεωρήσεων που αφορούν στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εργασία και στην ίση αμοιβή.

5.13 Διεξάγουμε κοινή αξιολόγηση που αφορά στο χάσμα αμοιβών, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουμε τις ιδιωτικές εταιρείες να εκπονήσουν σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο και των στόχων του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 2030.

5.14 Ενισχύουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με ειδικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν και σε νέες γυναίκες, στις γυναίκες της υπαίθρου και τις αγρότισσες, που επιθυμούν να συστήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

5.15 Ενισχύουμε τις τεχνολογικές ικανότητες στις διαφορετικές ομάδες του γυναικείου πληθυσμού, μέσω στοχευμένων και συστηματικών εκπαιδεύσεων.

5.16 Ενθαρρύνουμε και επιδοτούμε μερικώς, φοιτήτριες που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγέλματα στον τομέα STEAM μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πολιτική 6- Έμφυλες πολιτικές στην Υγεία

6.1 Ενισχύουμε τα εθνικά προγράμματα πρόληψης βάσει διεθνών προτύπων. Ως προτεραιότητα εξετάζουμε την επέκταση της κάλυψης για το ανιχνευτικό πρόγραμμα για γυναικολογικούς καρκίνους και καρκίνο του μαστού.

6.2 Επεκτείνουμε τη φροντίδα και τον θεσμό των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας για άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους, εγκυμονούσες και άλλα άτομα με δυσκολία μετακίνησης. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο για κατ’ οίκον νοσηλεία από μαίες για εγκυμονούσες συμπεριλαμβανομένου και για 2 μήνες μετά τη γέννα.

Πολιτική 7- Έμφυλες πολιτικές και Παιδεία

7.1 Εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων με δράσεις που προάγουν την ενσυναίσθηση, την ισότητα των φύλων, την πρόληψη για τη βία κατά των γυναικών, τη συναίνεση και τον σεβασμό, ώστε τα σχολεία να ανταποκρίνονταιστην πολυπολιτισμική διάσταση του σύγχρονου κόσμου και κυρίως για την προώθηση υγειών σχέσεων.

7.2 Εισάγουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, προσαρμοσμένο σε κάθε ηλικία από την προ-δημοτική μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

7.3 Επεκτείνουμε τον θεσμό των σχολείων STEAM σε όλες τις πόλεις και προωθούμε τη προσέγγιση STEAM στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα καταπολεμούμε τα έμφυλα στερεότυπα.

7.4 Μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού, κατευθύνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν και τα κορίτσια να ακολουθήσουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

7.5 Καταρτίζουμε τους εκπαιδευτικούς και τους συμβούλους επαγγελματικής κατεύθυνσης για θέματα που αφορούν στην αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων.

Πολιτική 8. Έμφυλη Εξωτερική Πολιτική

8.1 Διορίζουμε, σε πρότυπα της ΕΕ και άλλων Κρατών Μελών, Πρέσβειρα/ Πρέσβη Ισότητας των Φύλων και ενισχύουμε με προσωπικό τη μονάδα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο Υπουργείο Εξωτερικών.

8.2 Ενισχύουμε την ενεργή συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ που αφορά σε πολιτικές ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

8.3 Ενισχύουμε την ενεργή συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο για θέματα που αφορούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

8.4 Ενισχύουμε τις διμερείς σχέσεις μέσω δράσεων και προγραμμάτων που να αφορούν στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

8.5 Αξιοποιούμε την γεωγραφική μας θέση και την ιδιότητα μας ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, προωθώντας σχετικές δράσεις σε γειτονικές χώρες μέσα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας πολιτικής.