Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, τόσο σε επίπεδο κράτους, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από την τρέχουσα ψηφιακή επανάσταση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η διείσδυση του διαδικτύου και συναφών τεχνολογιών στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Μέσα από τα ψηφιακά κανάλια οι καταναλωτές συναλλάσσονται με τις επιχειρήσεις, με τις τράπεζες και με άλλους οικονομικούς φορείς. Οι πολίτες λαμβάνουν υπηρεσίες από το ψηφιακό κράτος και εξυπηρετούνται διαδικτυακά  για τις υποθέσεις τους χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται.

Η μετάβαση προς το ψηφιακό κράτος και την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία αποτελεί προτεραιότητα για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να δημιουργηθούν επιπρόσθετες πηγές οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες  θα οδηγήσουν με τη σειρά τους σε μια πιο ευημερούσα και δίκαιη κοινωνία.

Στόχος µας είναι όπως το κράτος, µέσω του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση, βελτιώνοντας τάχιστα όλους τους δείκτες ψηφιακής ωριμότητας.

Μέσα από τις προτάσεις µας,  προωθούμε συγκεκριμένες ενέργειες,  καλές πρακτικές άλλων χωρών, και  αξιοποιούμε πλήρως τους πόρους που διατίθενται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ψηφιακή μετάβαση.

Τα τελευταία δύο χρόνια η κατάταξη της Κύπρου, σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), παρουσιάζει ανοδική πορεία, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την 20η θέση μεταξύ των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ. Εντούτοις, είναι εμφανές ότι η κατάταξη της Κύπρου εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά. Αξιοποιούμε την προοπτική προόδου που παρουσιάζεται ενώπιον μας, και επιταχύνουμε τους ρυθμούς του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να υπερβούμε τον μέσο όρο κατάταξης εντός 5 χρόνων.

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στοχεύει στη γρηγορότερη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της Κυπριακής οικονομίας και στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς της, εξελίσσει την κοινωνία, αναβαθμίζει και απλοποιεί τις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος και δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης, καθώς και ένα πιο παραγωγικό πεδίο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εργασίας.

Θέτουμε την ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους και της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας ως βασικούς στόχους τους Προγράμματός μας, και καταρτίζουμε πρόγραμμα υποστηρικτικών οριζόντιων δράσεων για τη δημιουργία του απαραίτητου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Πολιτική 1 – Ολοκλήρωση και Ενίσχυση του Ψηφιακού Οικοσυστήματος

1.1 Δημιουργούμε Συμβουλευτικό Όργανο με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα υπό το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, για τη διαμόρφωση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στη βάση της σωστής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων.

1.2 Αναπτύσσουμε την ψηφιακή κουλτούρα και τις ψηφιακές δεξιότητες για όλους τους πολίτες, στη βάση των δικών τους αναγκών, μέσω προγραμμάτων για την παιδεία (π.χ. STEΑM), προγράμματα για τη δια βίου μάθηση και στα πιο εξιδεικευμένα προγράμματα για τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις μικρομεσαίες.

1.3 Στηρίζουμε την ανάπτυξη προγραμμάτων στα Κυπριακά πανεπιστήμια, ενθαρρύνοντας παράλληλα την φοίτηση στις σχολές πληροφορικής.

1.4 Ενισχύουμε την ψηφιακή καινοτομία ως καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αξιοποιούμε και στηρίζουμε τα ερευνητικά κέντρα του τόπου.
Συνδέουμε την πιο πάνω πρωτοβουλία με τις πολιτικές προσέλκυσης εταιρειών τεχνολογίας, καθώς και με τις πολιτικές προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων.

1.5 Προχωρούμε με την ολοκλήρωση των υποδομών με βάση στρατηγικούς σχεδιασμούς 2022-2024 του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στοχεύοντας στην υιοθέτηση κοινής τεχνολογικής πλατφόρμας και αρχιτεκτονικής (Ένα Ψηφιακό Κράτος). Διασφαλίζουμε την καθολική πρόσβαση και συνδεσιμότητα στην πλατφόρμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

1.6 Ολοκληρώνουμε το «Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου 2021-2025» με στοχευμένες δράσεις εστιάζοντας στην ανάπτυξη της συνδεσιμότητας και στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας.

1.7 Προωθούμε και αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων υποδομών δικτύων σε όλες τις περιοχές (Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Gigabit και Ψηφιακή Πυξίδα 2030).

1.8 Ολοκληρώνουμε και υλοποιούμε το εθνικό πλαίσιο διαχείρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και ηλεκτρονικών υπογραφών.

1.9 Ολοκληρώνουμε και δημιουργούμε Ψηφιακά Μητρώα «Authoritative Registers» (όπως το κτηματολόγιο, τον έφορο εταιρειών, κ.α.) για την αξιόπιστη και πιο εύκολη λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας.

1.10 Ολοκληρώνουμε και υλοποιούμε τον σχεδιασμό για την Κυβερνοασφάλεια ως προς την προστασία των υποδομών του κράτους και της οικονομίας.

1.11 Διευκολύνουμε τη διαχείριση και ασφαλή αποθήκευση δεδομένων μέσω τεχνολογιών όπως το Cloud Computing.

1.12 Ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αξιοποιώντας εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας με πρακτικές και μεθόδους ολικής ποιότητας.

1.13 Προάγουμε την αρχή της διαλειτουργικότητας στοχεύοντας στη διασύνδεση των οργανισμών δημόσιας διοίκησης, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και του διαμοιρασμού πληροφορίας και γνώσης.

1.14 Ολοκληρώνουμε και υλοποιούμε εθνικές στρατηγικές για τις τεχνολογίες αιχμής, όπως «blockchain», τεχνητή νοημοσύνη κ.α.

1.15 Εποπτεύουμε την ψηφιακή οικονομία σε συντονισμό με τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές.

1.16 Μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προωθούμε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων και χωριών στη βάση σχεδιασμού παγκύπριας εμβέλειας, που να συνάδει με τον στόχο της πράσινης μετάβασης.

1.17 Ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (α) ιεραρχώντας τέτοιες δράσεις ως δράσεις προτεραιότητας για κάθε Υπουργείο, και (β) μεριμνώντας για τη στελέχωση τόσο του Υφυπουργείου, όσο και των Υπουργείων με προσωπικό άρτια καταρτισμένο στα θέματα της ψηφιακής τεχνολογίας, χωρίς να αποκλείεται η αγορά υπηρεσιών, όπου κρίνεται αναγκαίο.

1.18 Υλοποιούμε με μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα τους στρατηγικούς σχεδιασμούς και τα έργα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Αξιοποιούμε μεθόδους σύγχρονης διαχείρισης των έργων, όπως «Agile Working». 

Πολιτική 2 – Δημιουργία Πλήρους Ψηφιακού κράτους

2.1 Προωθούμε Φιλική και Έξυπνη κυβέρνηση. Δημιουργούμε ένα πλήρως ψηφιακό κράτος, που θα προσφέρει ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, σε όλα τα στάδια και σημαντικά γεγονότα της ζωής τους καθώς και στις επιχειρήσεις για όλες τις δραστηριότητές τους. Θέτουμε έτσι τη βάση και το πλαίσιο για την ανάπτυξη της ψηφιακής Κύπρου.

2.2 Διαμορφώνουμε πολιτοκεντρικό σχεδιασμό ψηφιακών υπηρεσιών και οδηγούμε το κράτος στην εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας, εφόσον προηγηθεί η απλοποίηση και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών.

2.3 Προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, τόσο για τις ανάγκες του πολίτη, όσο και για την εξυπηρέτηση των ντόπιων και ξένων εταιρειών, καθιστώντας τη χώρα μας ανταγωνιστικό και ελκυστικό επιχειρηματικό προορισμό.

2.4 Εντάσσουμε στον σχεδιασμό και την τοπική αυτοδιοίκηση, στοχεύοντας στη συνέργεια και την τυποποίηση των διαδικασιών.

2.5 Προσφέρουμε στις ντόπιες και στις ξένες επιχειρήσεις ένα πλήρες φάσμα βασικών κρατικών υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών των επιχειρήσεων και του κράτους, καθιστώντας παράλληλα τη χώρα ελκυστικό προορισμό για διεθνείς εταιρείες.

2.6 Ενισχύουμε τη διαφάνεια και εμπλουτίζουμε την πληροφόρηση στο πλαίσιο του ψηφιακού κράτους. Κατ’ επέκταση, και σε συνάρτηση με τον φορολογικό μετασχηματισμό, στοχεύουμε στη συρρίκνωση της παραοικονομίας και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

2.7 Αξιοποιούμε το άρτια οργανωμένο ψηφιακό κράτος για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας με κοινωνικά οφέλη.

Πολιτική 3 – Ανάπτυξη Σύγχρονης Ψηφιακής οικονομίας

3.1 Αξιοποιούμε τη δυναμική της ψηφιακής οικονομίας, ενεργώντας ως καταλύτης για τη διασύνδεση των φορέων της οικονομίας διαδικτυακά, προωθώντας τη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών.

3.2 Στηρίζουμε, μέσω των δράσεων μας για το οικοσύστημα, τη διεύρυνση και εξέλιξη  των ψηφιακών καναλιών και τη δημιουργία της οικονομίας της ‘πλατφόρμας’, όπου η κάθε πλατφόρμα αποτελεί από μόνη της μια νέα αγορά «marketplace».

3.3 Συντονίζουμε και προωθούμε τη διασύνδεση των αγορών της πλατφόρμας και τη συμπόρευσή τους με την κρατική πλατφόρμα.

3.4 Ενισχύουμε την εξωστρέφεια, προσελκύοντας ξένες εταιρείες και προωθούμε τη διασύνδεση με ξένα οικοσυστήματα, αξιοποιώντας τη δυναμική της ψηφιακής οικονομίας, που απορρέει από την πρόσφατη άνοδο των συναλλαγών, μέσω των ψηφιακών καναλιών. Επιτυγχάνουμε έτσι την αισθητή μείωση του λειτουργικού κόστους της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργούμε νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας.

3.5 Αξιοποιούμε το ψηφιακό οικοσύστημα και την ψηφιακή οικονομία ως επιπρόσθετο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής.

3.6 Παρέχουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω επιδότησης προγραμμάτων κατάρτισης σε επιμέρους τομείς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πολιτική 4 – Η κοινωνική πτυχή

4.1 Ενισχύουμε τη συμμετοχική δημοκρατία και τη δίκαιη προσβασιμότητα στις κρατικές υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας.

4.2 Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να ενισχύουμε το δημόσιο διάλογο προκειμένου η κυβέρνηση να συμβουλεύεται τους πολίτες για τη διαμόρφωση των πολιτικών της μέσω συμβουλευτικών μη δεσμευτικών δημοψηφισμάτων.

4.3 Αναπτύσσουμε διαύλους επικοινωνίας, αξιοποιώντας, τόσο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όσο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με στόχο μέχρι το 2024 οι πολίτες της Κύπρου να είναι ενήμεροι για την ύπαρξη και την χρησιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών.

4.4 Διευκολύνουμε την εξ αποστάσεως εργασία με οφέλη για τις ευάλωτες ομάδες, τους εργαζόμενους γονείς και τους κατοίκους που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

4.5 Επαναξιολογούμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τηλεργασία και προχωράμε με εξελικτικές τροποποιήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο.

4.6 Μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα μέσω της παροχής στήριξης σε ομάδες πληθυσμού, όπως φοιτητές, πολύτεκνους, μεταξύ άλλων, στη βάση οικονομικών κριτήριων, για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, σύνδεσης με το διαδίκτυο, παρακολούθηση προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.

4.7 Παρέχουμε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στην ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου και σε πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.