Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, η δυσπιστία των πολιτών και το αίσθηµα για αύξηση της διαφθοράς έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Οι πολίτες πιστεύουν ότι η υφιστάµενη πολιτική κουλτούρα στηρίζεται σε πελατειακές σχέσεις, οι οποίες ενισχύουν τη διαφθορά και επιφέρει την αναποτελεσµατικότητα του Κράτους. Αποτελεί βασικό µας στόχο η δηµιουργία ενός σύγχρονου κράτους µέσα από την ανασύστασή του και την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας.

Η διακυβέρνηση θα πρέπει να ασκείται µε πλήρη σεβασµό στους πολίτες, στους θεσµούς, στους κανόνες, στην αξιοκρατία και ισονοµία. Στόχος θα είναι η προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος µε πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, µε θεσµοθετηµένες δηµόσιες διαβουλεύσεις και διασφαλίζοντας τη συµµετοχικότητα και την αίσθηση του ανήκειν του πολίτη.

Υπάρχει ανάγκη για τη δηµιουργία επιπλέον µηχανισµών που θα επιτρέπουν την εύρυθµη λειτουργία του Κράτους µε τρόπο δίκαιο, διαφανή και αποτελεσµατικό, µε προσήλωση στην πιστή και αποτελεσµατική εφαρµογή των νόµων. Αυτές είναι βασικές προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισµό και τη µετάβαση στη νέα εποχή, τόσο του Κράτους όσο και του συνόλου των πολιτών.

Στοχεύουµε στην επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της δικαιοσύνης, προτείνοντας πρόσθετα µέτρα για τη γρήγορη και αποτελεσµατική απονοµή της.

Στοχεύουµε επίσης στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, την εισαγωγή σύγχρονων τρόπων ελέγχου βάσει καλών πρακτικών από άλλες χώρες και υιοθετούµε την αναπτυξιακή προσέγγιση στη δηµόσια υπηρεσία.

Ταυτόχρονα, επαναπροσδιορίζουµε τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των πολιτών µε το κράτος, µέσα από την ψηφιοποίηση όλων των κρατικών υπηρεσιών.

Για την πάταξη της διαφθοράς, τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία ακολουθείται ολιστική προσέγγιση η οποία δηµιουργεί το πλαίσιο που ενισχύει την αξιοκρατία. Παράλληλα, δίδεται έµφαση στην αναδιαµόρφωση νοοτροπιών από νεαρή ηλικία µέσα στο πλαίσιο της παρεχόµενης παιδείας.