Η τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή έχουν επιφέρει ανάμεσα σε άλλα, σοβαρότατα προβλήματα στον Κυπριακό λαό και ειδικότερα στον προσφυγικό κόσμο. Ταυτόχρονα αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός  ότι  διαχρονικά δεν υπήρξε ισότιμη στήριξη ανάμεσα στους πρόσφυγες. Μέχρι την επίλυση του Κυπριακού, το κράτος οφείλει μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών του δυνατοτήτων να ανταποκριθεί με δίκαιο τρόπο στο σύνολο του προσφυγικού κόσμου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί προτεραιότητα μας η διασφάλιση της δίκαιης στήριξης των προσφύγων μας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και της αξιοπρέπειας τους. Ανάμεσα στις προτεραιότητες, 48 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, είναι η καταγραφή όλων των χορηγιών (οικονομικών και άλλων) προς κάθε πρόσφυγα από το 1974 μέχρι και σήμερα, Μια τέτοια καταγραφή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ισότιμης στήριξης ανάμεσα στον προσφυγικό κόσμο. Παράλληλα προκύπτει επιτακτική ανάγκη για την σύσταση κοινού σημείου επαφής για τις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η προσφυγική μας πολιτική επικεντρώνεται ως ακολούθως:

Πολιτική 1 – Απώλεια Χρήσης κατεχομένων Περιουσιών

1.1 Οι ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών στερούνται των πόρων που θα τους απόφεραν οι χρήσεις των κατεχόμενων περιουσιών τους. Για στήριξη των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών και μέσα στο πλαίσιο της ανάγκης για ισότιμη κατανομή βαρών, ετοιμάζουμε σχέδιο με στόχο την παροχή οικονομικής βοήθειας ή/και άλλης βοήθειας ανάλογα με την αξία της περιουσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις όποιες χορηγίες που καταβλήθηκαν στους πρόσφυγες από το 1974 οι οποίες θα συμψηφιστούν με τα ποσά της απώλειας χρήσης. Το σχέδιο υλοποιείται σταδιακά και μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών και άλλων δυνατοτήτων του κράτους.

1.2 Μελετούμε την δυνατότητα μεταφοράς και αξιοποίησης (σε 1η φάση μέχρι και συγγενείς πρώτου βαθμού) συντελεστή δόμησης από τις κατεχόμενες περιουσίες για ανέγερση κατοικίας ή/και επαγγελματικής στέγης στις ελεύθερες περιοχές.

Πολιτική 2 – Επιδιορθώσεις και Αναδομήσεις Προσφυγικών Οικισμών. Εγκατάσταση Ανελκυστήρων

2.1 Οι συνθήκες διαβίωσης σε ορισμένους προσφυγικούς οικισμούς ή και σε Τ/Κ ιδιοκτησίας σπίτια είναι εξαιρετικά δύσκολες με αποτέλεσμα, σε κάποιες των περιπτώσεων, να μην είναι καν κατοικήσιμες οι οικιστικές μονάδες. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω και της πολύ κακής κατάστασης των κτιρίων έχουν δημιουργηθεί τεράστια κοινωνικά και άλλα προβλήματα. Αυξάνουμε τα κονδύλια και επισπεύδουμε τις σχετικές διαδικασίες για τη συντήρηση των κτιρίων.

2.2 Ετοιμάζουμε πρόγραμμα συνολικής αντιμετώπισης των επιδιορθώσεων, αναδομήσεων και εξωραϊσμού προσφυγικών οικισμών με τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων και χρονοδιαγραμμάτων.

Πολιτική 3 – Στεγαστικά σχέδια

3.1 Επανεξετάζουμε τα κριτήρια που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα στεγαστικά σχέδια με στόχο την αύξηση των δικαιούχων και την αύξηση της οικονομικής βοήθειας που παραχωρείται. Προτεραιότητα δίνεται στην επανεξέταση της επιδότησης ενοικίου λόγω και της κατακόρυφης αύξησης των ενοικίων.

3.2 Επισπεύδουμε τις διαδικασίες ώστε να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αναμονής μεταξύ της υποβολής της αίτησης για στεγαστική βοήθεια και της εξέτασης της αίτησης.

Πολιτική 4 – Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης και διάθεσης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

4.1 Η αξία των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές ανέρχεται σε 6.1 δισεκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση 2018 Υπουργείου Εσωτερικών). Είναι γενικά παραδεκτό ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι κανονισμοί που θεσπίστηκαν δεν πέτυχαν σε ικανοποιητικό βαθμό τους βασικούς στόχους της διαχείρισης και πολύ περισσότερο, την ισονομία μεταξύ των δικαιούχων προσφύγων. Μέσα σε αυτό πλαίσιο προχωρούμε στην θέσπιση νέων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο η διαχείριση των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να έχει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων με αξιοκρατία, απόλυτη διαφάνεια και ισονομία.

Πολιτική 5 – Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

5.1 Πρωταρχικός σκοπός της σύστασης του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) ήταν η ανάληψη ενεργειών για επίτευξη της ισότιμης κατανομής των βαρών που επισώρευσε η Τουρκική εισβολή καθώς και η κατά το δυνατό αποκατάσταση της προπολεμικής φερεγγυότητας των προσφύγων. Προχωρούμε σε επανασχεδιασμό του ρόλου του ΚΦΙΚΒ με βάση τα σημερινά δεδομένα, τροποποιώντας τους κανονισμούς και τα κριτήρια που διέπουν την χορήγηση δανείων και επιδότησης επιτοκίων και προωθώντας νέα σχέδια δανειοδότησης.

Πολιτική 6 – Ενίσχυση των Προσφυγικών Επιτροπών

6.1 Παρέχουμε στοχευμένη στήριξη στην Παγκύπρια Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), στους κατεχομένους δήμους, στις κοινότητες σωματείων και οργανώσεων των προσφύγων, ώστε να πληρούν τους σκοπούς ίδρυσης τους.