Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειάς µας.

Στόχος µας είναι να υιοθετήσουµε ως χώρα πρότυπες πράσινες πολιτικές. Πολιτικές που να διασφαλίζουν το δικαίωµα των πολιτών σε καθαρό νερό και αέρα και την ευηµερία τους σε βιώσιµες πόλεις και κοινότητες. Πολιτικές που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση της βιοπικοιλότητας της Κύπρου, στη σωστή διαχείριση των φυσικών µας πόρων και στην ευηµερία των ζώων.

Προωθούµε τη βιώσιµη ανάπτυξη στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονοµίας, ενσωµατώνοντας τις προκλήσεις της κλιµατικής κρίσης στο αναπτυξιακό µας µοντέλο.

Τα µαθήµατα από την πανδηµία µας καθοδηγούν σε µια νέα φιλοσοφία, η οποία ορίζει πως, για να είµαστε υγιείς πρέπει και ο πλανήτης µας να είναι υγιής.

Ως µικρό κράτος, η Κύπρος έχει κάθε δυνατότητα µέσα σε σύντοµο διάστηµα να υιοθετήσει και να πετύχει τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που προσφέρονται για τον σκοπό αυτό, όπως τον Μηχανισµό Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Στοχεύουµε και µπορούµε να µετατρέψουµε την πατρίδα µας σε µια χώρα αποδοτική, ως προς τη διαχείριση των πόρων, πράσινη, καθαρή, χαµηλών εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων και ανταγωνιστική, αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό της σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας.