Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής είναι από την φύση της υπόθεση πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη, ακριβώς επειδή στηρίζεται στην βάση πολλών παραμέτρων. Στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας καθοριστικής σημασίας παράγοντας στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής είναι, το κυπριακό πρόβλημα, η ιδιότητα της ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημασία της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής και οι σχέσεις της με τα γειτονικά κράτη. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, όπως επίσης το γεγονός ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται προς τους ακόλουθους στόχους:

Ο πρώτος στόχος αφορά στην περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων μας με όλα τα γειτονικά Κράτη της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Λίβανός, Ιορδανία και- σε εύθετο χρόνο – Συρία) και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής (χώρες του Κόλπου). Προς αυτή την κατεύθυνση ανάμεσα σε άλλα, προωθούμε την καθιέρωση τακτικών, θεσμοθετημένων συναντήσεων, με στόχο, την προώθηση κοινών δράσεων για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής και αξιοποίησης του συνόλου των προοπτικών που υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, ανάμεσα σε άλλους, στους τομείς που αφορούν την θάλασσα, τους υδρογονάνθρακες, την ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

Ο δεύτερος στόχος αποσκοπεί στην αναβαθμισμένη και ενεργό συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα τεκταινόμενα στην ΕΕ, αποδεικνύοντας στην πράξη, από τη μια, την προστιθέμενη αξία της Λευκωσίας για την ΕΕ και, από την άλλη, το ρόλο της ως ουσιαστική γέφυρα της Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως ο «εκπρόσωπος» των γειτονικών Κρατών στις Βρυξέλλες.

O τρίτος στόχος αποσκοπεί στην αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με ισχυρούς και άλλους δρώντες σε όλες τις ηπείρους που δεν περιλαμβάνονται στα γειτονικά κράτη και τους εταίρους μας στην ΕΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστικής σημασίας είναι η πολυεπίπεδη και ουσιαστική ενίσχυση των διμερών σχέσεων μας με τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, κ.α.

Στον ίδιο αυτό στόχο εντάσσεται και η ανασκόπηση των σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες της γειτονικής Αφρικής καθώς και της μακρινής  Λατινικής Αμερικής και η ανάπτυξή τους στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και αξιοποιώντας την ιδιότητα μας ως Κράτος Μέλος της ΕΕ.

Ιδιαίτερη επίσης βαρύτητα θα δοθεί στις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης, τον Αραβικό Σύνδεσμό και τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών.  Στην ανάπτυξη των  σχέσεων της με αυτούς τους οργανισμούς και τα μέλη τους, βρίσκεται, εν πολλοίς, το διπλωματικό ανάχωμα για την παρεμπόδιση της αναβάθμισης του ψευδοκράτους.

Ο τέταρτος στόχος αφορά στην ενδυνάμωση του ρόλου της Κύπρου στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει, κυρίως στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, οι σχέσεις της Κύπρου με τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και να διατηρηθούν με περιεχόμενο το οποίο να λαμβάνει υπόψη και την αποστολή του Σώματος  ως του έχοντος την πρωταρχική ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να λησμονείται επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται διεθνώς ως κράτος μέλος τη Διεθνούς Κοινότητας, επειδή το Συμβούλιο Ασφαλείας αναγνωρίζει την νομιμότητα της ιδίας και της κυβέρνησής της και γιατί κατέστησε παράνομη και απαγόρευσε την αναγνώριση του ψευδοκράτους και κάθε ενέργειας αναβάθμισής του. Είναι επίσης με τα ψηφίσματά του Συμβουλίου Ασφαλείας που καθορίζονται οι αρχές και το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού.

Πέμπτος στόχος και εξαιρετικά σημαντικός είναι οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι και εγγυήτριες δυνάμεις της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της χώρας μας.

Η Ελλάδα παραμένει ο ανιδιοτελής προασπιστής των δικαίων και αυτής της ίδιας της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διεθνές στερέωμα.  Είναι επίσης ο βασικός σύμμαχος μας στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού σύμφωνα με τις επιθυμίες του κυπριακού λαού και στη βάση των αρχών και αξιών της ΕΕ, της οποίας είναι επίσης μέλος, και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο. Οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία επιδέχονται πάντα βελτίωση και εμπλουτισμό. Περαιτέρω έμφαση θα δοθεί στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας.

Η Τουρκία αντιμετωπίζεται και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως η χώρα που εισέβαλε και κατέχει δια της βίας πάνω από 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλα τα συνεπακόλουθά της κατοχής και ως η χώρα η οποία εγκατάστησε στα κατεχόμενα μια απολύτως υποτελή σε αυτήν αποσχιστική οντότητα. Την ίδια στιγμή η Τουρκία αποτελεί, μια γείτονα-χώρα για την Κύπρο και θα ήταν ευχής έργο αν η Κύπρος είχε καλές σχέσεις όπως και με τους υπόλοιπους γείτονες της. Η επίτευξη τέτοιων σχέσεων περνά μέσα από τον έμπρακτο σεβασμό από πλευράς Τουρκίας των εγγυητικών της υποχρεώσεων που σημαίνει, ανάμεσα σ’ άλλα, την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επίλυση του Κυπριακού στην βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Η Μεγάλη Βρετανία ήταν ιστορικά και θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερη χώρα στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Πρωτίστως ως χώρα με συμφέροντα στην Κύπρο, αλλά και υποχρεώσεις σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού, τόσο ως Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ όσο και ως εγγυήτρια δύναμη της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ανάμεσα σε άλλα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανεμπόδιστη εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου για την μη στρατιωτική ανάπτυξη στις περιοχές των Βρετανικών βάσεων.

Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων θα πρέπει να υποστηρίζεται παράλληλα με άλλες δράσεις που είναι άμεσα συνυφασμένες με την εξωτερική πολιτική της χώρας και την εικόνα της σε διεθνές επίπεδο, όπως είναι η ενεργειακή, αμυντική, οικονομική, πολιτιστική και ψηφιακή διπλωματία.

Μέσω λοιπόν της άσκησης πολυθεματικής ενεργούς, εξωστρεφούς και αποτελεσματικής διπλωματίας, αποσκοπούμε στη μεγιστοποίηση του αποτυπώματος της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, όπως επίσης σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Μέσα από αυτό τον τρόπο, ενισχύουμε και τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή που αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση, τις άριστες σχέσεις µε όλα τα γειτονικά κράτη και την ιδιότητά της ως κράτος μέλος της ΕE τόσο προς όφελος των δικών της συμφερόντων, όσο και αυτών της Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επαναξιολογούμε επίσης την δομή και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών και εκπονούμε στρατηγική για αναδιάρθρωση του με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του ώστε να έχει επαρκές και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικούς πόρους και πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διπλωματίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, μελετούμε το ενδεχόμενο εγκαθίδρυσης νέων διπλωματικών αποστολών και προξενείων, όπως επίσης την γενικότερη αναβάθμιση του δικτύου των πρεσβειών και προξενείων μας, µε στόχο την μέγιστη δυνατή προβολή και προαγωγή των θέσεων και συμφερόντων της χώρας σε όλο το φάσμα των διμερών και πολυμερών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα και ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το 2026, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με μόνιμες θέσεις λειτουργών Ευρωπαϊκών Θεμάτων, όπως επίσης έγκαιρη εκπαίδευση προσωπικού στο Κέντρο και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Την ίδια στιγμή, αξιοποιώντας τις εμπειρίες μας από την πανδημία, εκσυγχρονίζουμε την παροχή προξενικής αρωγής αξιοποιώντας και την τεχνολογία, για την πιο έγκαιρη και αποτελεσματική βοήθεια προς τους Κύπριους υπηκόους στο εξωτερικό και τη διαχείριση κρίσεων βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Στοχεύουμε επίσης στη διαρκή ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε πολιτικό, αμυντικό, οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό επίπεδο, µε όλες τις γειτνιάζουσες χώρες, τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, τα κράτη µέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες γνωρίζοντας ότι οι εμβάθυνση των πολιτικών σχέσεων θέτει γερές βάσεις για αμοιβαίες επωφελείς δράσεις όπως στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των επενδύσεων.

Ταυτόχρονα, συνεργαζόμαστε στενά με την Κυπριακή ομογένεια, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από τις δράσεις τους στις χώρες διαμονής τους, μέσα από συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές κάθε χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, προς επίτευξη των στόχων που τίθενται και πέραν των όσων έχουν προαναφερθεί:

Πολιτική 1- Ενίσχυση και θεσμοθέτηση Συνεργασίας με Γειτονικά Κράτη

1.1 Εντατικοποιούμε τις προσπάθειες μας για θεσμοθέτηση της περιφερειακής συνεργασίας μέσα από την λειτουργία και ουσιαστική ενίσχυση της Γραμματείας Τριμερών Μηχανισμών. Μακροπρόθεσμος στόχος και όραμα μας είναι οι εν λόγω περιφερειακοί σχηματισμοί συνεργασίας να μετεξελιχθούν όταν οι πολιτικές και άλλες συνθήκες το επιτρέπουν, σε ένα Περιφερειακό Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας που στην βάσει μιας θετικής προσέγγισης θα προωθεί θεσμοθετημένα τα συμφέροντα των κρατών και λαών της περιοχής και θα προωθεί την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων.

1.2 Δίνουμε, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, προτεραιότητα στην άμεση γειτονιά μας, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τις τριμερείς συνεργασίες με γειτονικές χώρες και τις αξιοποιούμε για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μας σε όλα τα επίπεδα.

1.3 Προωθούμε συνέργειες και κοινές δράσεις που αναδεικνύουν, ανάμεσα σε άλλα, και τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου.

1.4 Στοχεύουμε σε ενισχυμένες πλατφόρμες συνεργασίας με γειτονικές χώρες, για θεματικές συνεργασίες, εμπλοκή περισσοτέρων χωρών, και αξιοποίηση αυτών των μηχανισμών από περιφερειακούς ή διεθνείς οργανισμούς, όπως της ΕΕ, την Ένωση για τη Μεσόγειο, κ.α.

1.5 Αξιοποιούμε την ανακάλυψη και την προοπτική αξιοποίησης των υδρογονανθράκων ως εργαλείο για την ανάπτυξη μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής και παράγοντα που ενισχύει το γεωστρατηγικό ρόλο της Κύπρου και τη γεωοικονομική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ενεργειακοί πόροι στην κυπριακή ΑΟΖ, ακόμη και ως μεταβατικό καύσιμο, ενισχύουν καθοριστικά την οικονομία και δημιουργούν ευκαιρίες για νέες συλλογικές δράσεις με μεγάλη δυναμική.

1.6 Εμβαθύνουμε την ενεργό συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διεθνή οργανισμό East Mediterranean Gas Forum (EMGF), με στόχο την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των μελών του, τη διεύρυνση του και την προώθηση των συμφερόντων της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα της Κύπρου, στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον.

Πολιτική 2- Πιο Ενεργή και Αποτελεσματική Συμμετοχή Κύπρου στην ΕΕ

2.1 Ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Ιανουάριος 2026), από την Κυπριακή Δημοκρατία, αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε την Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΓΓΕΥ)  από λειτουργούς με ειδίκευση σε όλες τις βασικές θεματικές ευρωπαϊκών πολιτικών για καλύτερο συντονισμό και προώθηση θέσεων της Κύπρου σε όλους τους τομείς ευρωπαϊκών πολιτικών.

2.2 Ενισχύουμε τη Γενική Γραμματεία, όπως και την Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, με καταρτισμένο, έμπειρο και νέο, ανθρώπινο δυναμικό και μέσω συστηματικής εκπαίδευσης του, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργαζόμαστε για διασφάλιση θετικών αποτελεσμάτων της Κυπριακής Προεδρίας τόσο για την ΕΕ όσο και για την Κυπριακή Δημοκρατία.

2.3 Προωθούμε την πρόσληψη μόνιμων λειτουργών για Ευρωπαϊκά Θέματα και μόνιμων ειδικών εμπειρογνωμόνων στα πρότυπα καλών πρακτικών άλλων κρατών μελών στην Γενική Γραμματεία και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.

2.4 Διασφαλίζουμε την επαρκή και καταρτισμένη εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο) για  ενεργότερη συμμετοχή της Κύπρου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες και στην εκπόνηση κοινοτικής νομοθεσίας (κεκτημένο) που αφορά πέραν του 80% της εθνικής νομοθεσίας και επηρεάζει την καθημερινότητα των Κύπριων πολίτων (π.χ.απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, μεταφορές, ενέργεια, μετάβαση σε πράσινη και κυκλική οικονομία, κλίμα, γεωργία, αλιεία, εμπόριο, τομέας εργασίας κ.α).

2.5 Προς το σκοπό αυτό εξασφαλίζεται τεχνογνωσία και τεχνική βοήθεια από την ΕΕ αλλά και από εταίρους μας στην Ένωση. Αξιοποιούμεόλα τα περιθώρια κεφαλαιοποίησης στους τομείς όπου η συμμετοχή μας στην ΕΕ αποδίδει πλεονεκτήματα, όπως είναι η απορρόφηση πάσης φύσεως κονδυλίων, κατοχύρωση προϊόντων ΠΟΠ, η εξασφάλιση βοήθειας προς αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ο τομέας των επιδοτήσεων γεωργών και κτηνοτρόφων κ.α.

2.6 Θεσπίζουμε μέσω της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου Οικονομικών διαφανείς διαδικασίες με σαφή κριτήρια για αποσπάσεις Κυπρίων εμπειρογνωμόνων σε σημαντικές για τα συμφέροντα της Κύπρου θέσεις στις διευθύνσεις της ΕΕ, σε γραφεία Ευρωπαίων Επιτρόπων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βάσει της εθνικής στρατηγικής για Ευρωπαϊκά θέματα.

2.7 Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση φιλοξενίας στην Κύπρο ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού .

2.8 Ενισχύουμε τον συντονισμό και την συνεργασία εντός της ΕΕ με τα Μεσογειακά ΚΜ της ΕΕ.

Πολιτική 3 – Υπουργείο Εξωτερικών – Λειτουργία και Δομές

3.1 Εκπονούμε εθνική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας με βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους. Στόχος είναι να καλυφθεί όλο το φάσμα των εξωτερικών σχέσεων, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο καθώς επίσης η επικοινωνιακή πτυχή.

3.2 Χαρτογραφούμε την παρούσα δομή και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, αξιοποιώντας σχετική τεχνική βοήθεια από κονδύλια της ΕΕ, ώστε να προωθηθεί η απαιτούμενη αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του Υπουργείου.

3.3 Αναβαθμίζουμε τον ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών, με αύξηση σχετικής δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό (σήμερα ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών ανέρχεται περίπου στο 1% του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού). Στόχος είναι η αύξηση του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, η πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διπλωματίας για πιο αξιοπρεπή και υπερήφανη εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και πιο αποτελεσματική προώθηση των συμφερόντων της.

3.4 Αυξάνουμε και αναβαθμίζουμε τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενισχυμένη προβολή των θέσεων της Κύπρου και την  αποτελεσματική άσκηση εξωτερικής πολιτικής σε όλο το φάσμα των διμερών και πολυμερών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.5 Εφαρμόζουμε την πρακτική της διαπίστευσης από το Κέντρο Πρέσβη σε σημαντικές για την Κύπρο χώρες όπου δεν διαθέτουμε διπλωματική αποστολή. Αξιοποιούμε αφυπηρετήσαντες πρέσβεις σε συμβουλευτικές θέσεις.

3.6 Επαναλειτουργούμε τη Διπλωματική Ακαδημία, με κατάλληλη στελέχωση και προϋπολογισμό, με σκοπό την εκπαίδευση των διπλωματών καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου καθώς και άλλων στελεχών της δημόσιας υπηρεσίας τα οποία συμμετέχουν στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.

3.7 Αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία, με χρήση τεχνικής βοήθειας και από την ΕΕ, όπως η οικονομική, η ψηφιακή, η πολιτιστική και η εκπαιδευτική διπλωματία και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική, για την ανάπτυξη διμερών αλλά και πολυμερών σχέσεων από ένα πιο εξωστρεφές και σύγχρονο Υπουργείο Εξωτερικών.

3.8 Αυξάνουμε την αναγνωσιμότητα, βελτιώνουμε το «brand» Κύπρος και εργαζόμαστε για την ποιοτική αναβάθμιση του σε συνεργασία με όλα τα σχετικά Υπουργεία και Υπηρεσίες μέσω της δημόσιας διπλωματίας.

3.9 Μέσω της οικονομικής διπλωματίας αξιοποιούμε τις διπλωματικές μας αποστολές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την προώθηση κυπριακών προϊόντων στο εξωτερικό στην βάση και της σχετικής Στρατηγικής που εκπονήθηκε.

3.10 Εκπονούμε έκθεση με καταγραφή όλων των ιδιόκτητων κτηρίων προξενείων, πρεσβειών και κατοικιών, στις πρωτεύουσες που η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί διπλωματικές αποστολές καθώς και όλων των κτηρίων που είναι υπό ενοικίαση. Γίνεται μελέτη για την αξιοποίηση τυχόν κτηρίων που δεν αξιοποιούνται σήμερα και συστάσεις για τις πιο οικονομικά συμφέρουσες λύσεις ανάλογα με τη χώρα (αγορά ή ενοικίαση). Τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά την επιλογή της πιο κατάλληλης λύσης. 

Πολιτική 4- Αρτιότερη, Ψηφιοποιημένη και Απλοποιημένη Παροχή Προξενικής Αρωγής

4.1 Αξιοποιώντας την εμπειρία από την διαχείριση του κορωνοϊού, στοχεύουμε στην παροχή αρτιότερης και έγκαιρης προξενικής αρωγής, αύξηση ποιότητας παρεχόμενων προξενικών Υπηρεσιών μέσω μια ψηφιοποιημένης και απλουστευμένης διαδικασίας, στους Κύπριους υπηκόους στο εξωτερικό.

4.2 Ενισχύουμε και εγκαθιδρύουμε, όπου απαιτείται, βάσει της εθνικής στρατηγικής, νέες προξενικές αρχές και βελτιώνουμε το θεσμό επίτιμων προξένων.

4.3 Αναβαθμίζουμε την πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων του εξωτερικού connect2cyγια άμεση επικοινωνία σε περίπτωση κρίσης που επηρεάζει υπηκόους μας και συγγενείς τους στο εξωτερικό και διασφαλίζουμε αποτελεσματική 24ωρη γραμμή επικοινωνίας για έκτακτα περιστατικά προξενικής αρωγής.

Πολιτική 5- Κυπριακή Ομογένεια

5.1 Διαμορφώνουμε στρατηγική για την Ομογένεια μας λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά δεδομένα ιδιομορφίας και χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα και εξετάζουμε, λαμβάνοντας υπόψη το συνταγματικό πλαίσιο, το ενδεχόμενο παραχώρησης δικαιώματος ψήφου στην ομογένεια. Προς αυτή την κατεύθυνση λαμβάνουμε υπόψη και τις πρακτικές που ακολουθούν άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ που έχουν Ομογένειες.

5.2 Καταγράφουμε και αξιοποιούμε διακεκριμένους και πετυχημένους επαγγελματίες στον τομέα τους, όπως μεταξύ άλλων ακαδημαϊκούς, γιατρούς, επιστήμονες και επιχειρηματίες της Διασποράς μας, ως «Καλύτεροι Πρεσβευτές της Κύπρου στο Εξωτερικό» με στόχο την προώθηση της Κύπρου.

5.3 Θεσμοθετούμε τον τίτλο του «Πρεσβευτή επί Τιμή» που θα αποδίδεται ετησίως, κατόπιν σύστασης σχετικής επιτροπής, διαδικασίας και συγκεκριμένων κριτηρίων,  σε τρεις προσωπικότητες που είναι Κύπριοι ομογενείς και διαπρέπουν στον τομέα τους στο εξωτερικό. Οι Πρεσβευτές αυτοί θα αποτελούν αμισθί συμβούλους του Υπουργού ανάλογα με τον τομέα στον οποίο διαπρέπουν και θα υποβάλλουν εισηγήσεις για πολιτικές και δράσεις είτε στην Κύπρο είτε σε συνεργασία με τις χώρες στις οποίες ζουν και εργάζονται.

5.4 Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη Νέα Γενιά των Αποδήμων μας, ενισχύοντας τις σχέσεις και δεσμούς τους στην Κύπρο.

5.5 Προωθούμε τις τριμερείς και διμερείς συνεργασίες μέσω της ενάσκησης της Διπλωματίας της Διασποράς για την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων σε κέντρα λήψης των αποφάσεων στο εξωτερικό αλλά και την προώθηση σύσφιξης σχέσεων μεταξύ της ομογένειας μας και της ομογένειας άλλων φιλικών χωρών.

5.6 Επεξεργαζόμαστε και διαμορφώνουμε συγκεκριμένα σχέδια και δράσεις που αφορούν στους επαναπατρισθέντες συμπατριώτες μας για την ομαλή τους ένταξη και δραστηριοποίηση στην Κύπρο.