Μέσω άσκησης ενεργούς και αποτελεσµατικής διπλωµατίας, αποσκοπούµε στη µεγιστοποίηση του αποτυπώµατος της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, όπως επίσης σε Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο ως παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας.
Στόχος, η ανάδειξη της Κύπρου ως αξιόπιστου και προβλέψιµου εταίρου στην περιοχή αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις άριστες σχέσεις µε τα γειτονικά κράτη και την ιδιότητά της ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοχεύουµε στην ενίσχυση των τριµερών και πολυµερών σχηµατισµών µε έµφαση στην ευρύτερη περιοχή και θεσµοθέτηση της εν λόγω συνεργασίας.

∆ίνουµε έµφαση στην ενίσχυση της θεσµοθετηµένης συνεργασίας µε οµονοούντα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία τον Ιανουάριο του 2026, στοχεύουµε στην αναβαθµισµένη και ουσιαστική εµπλοκή και δράση, ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναµικό και εκπαίδευσή του και προετοιµασία για διασφάλιση θετικών αποτελεσµάτων, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

Στοχεύουµε στη διαρκή ενίσχυση των διµερών σχέσεων σε πολιτικό, αµυντικό, οικονοµικό, εµπορικό και πολιτιστικό επίπεδο, µε όλες τις γειτνιάζουσες χώρες, τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενισχύουµε και αναβαθµίζουµε τον ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να έχει επαρκές και καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, οικονοµικούς πόρους και πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διπλωµατίας.

Αυξάνουµε και αναβαθµίζουµε τον ρόλο των διπλωµατικών αποστολών της ∆ηµοκρατίας µε στόχο την ενισχυµένη προβολή των θέσεων της χώρας και την αποτελεσµατική άσκηση της εξωτερικής πολιτικής σε όλο το φάσµα των διµερών και πολυµερών σχέσεων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Ενισχύουµε την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε αύξηση των αµυντικών δαπανών, θεσµοθέτηση των αµυντικών συνεργασιών µε τρίτες χώρες και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν µέσα από την ιδιότητά µας ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενθαρρύνουµε την επιχειρηµατικότητα για τη σύσταση εταιρειών που θα επικεντρωθούν στην παραγωγή αµυντικού υλικού και προϊόντων αµυντικής τεχνολογίας.