Ο πλανήτης έχει µπει σε µια πορεία µετάβασης από τις συµβατικές πηγές ενέργειας βασισµένες στον άνθρακα, σε ανανεώσιµες πηγές.

Οι διεθνείς εξελίξεις όπως διαµορφώνονται, και µε αφορµή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση µιας νέας ενεργειακής στρατηγικής για τη µετάβαση σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) η οποία µπορεί να ονοµαστεί και ενεργειακή µετάβαση.

Οι κύριες κατευθύνσεις της ενεργειακής στρατηγικής είναι:

Tο άνοιγµα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισµού και η θέσπιση απλοποιηµένων διαδικασιών σε παραγωγούς και προµηθευτές ΑΠΕ και φυσικού αερίου.

H προώθηση των καθαρών µεταφορών, οι οποίες συµβάλλουν µε σχεδόν 50% στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και συνδέονται άµεσα µε το κόστος της ενέργειας.
H αξιοποίηση των υδρογονανθράκων ως µεταβατική πηγή ενέργειας µέχρι τη µετάβαση της χώρας στην πράσινη ενέργεια.