Η αντιµετώπιση του κύµατος ακρίβειας που παρατηρείται σε παγκόσµια κλίµακα ως αποτέλεσµα της πανδηµίας και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αποτελεί προτεραιότητα. Η ραγδαία αύξηση που διαπιστώνεται στις τιµές βασικών αγαθών και άλλων ειδών ζωτικής σηµασίας, δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχες αναπροσαρµογές στα εισοδήµατα των πολιτών, δηµιουργώντας ανισορροπία ανάµεσα σε µισθούς και κόστος διαβίωσης.

Μέσα από τις προτάσεις µας, και σε συνεργασία µε όλους τους φορείς, θα αντιµετωπίσουµε τις υφιστάµενες και επερχόµενες προκλήσεις, υλοποιώντας στοχευµένες δράσεις για να επιτύχουµε µια ισχυρή οικονοµία η οποία θα είναι βιώσιµη και καινοτόµα. Αυτό θα υλοποιηθεί µέσα από ένα νέο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης, βασισµένο στη Στρατηγική 2035 και εναρµονισµένο µε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, διευρύνοντας την παραγωγική βάση και επιτυγχάνοντας σταθερό ρυθµό ανάπτυξης και µια οικονοµία ανθεκτική στις εξωτερικές κρίσεις.

Στοχεύουµε στην ανάπτυξη υφιστάµενων τοµέων της οικονοµίας και στηρίζουµε νέους τοµείς, όπως Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Ελαφριά Βιοµηχανία και Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Παράλληλα, προωθούµε πολιτικές για τη δηµιουργία νεοφυών επιχειρήσεων σε συγκεκριµένους υποσχόµενους υποτοµείς, όπως τεχνητή νοηµοσύνη, αυτοµατοποίηση διαδικασιών, κυβερνοασφάλεια, blockchain, microchip design.

Το νέο αναπτυξιακό µοντέλο βασίζεται σε µια σειρά µεταρρυθµίσεων, πολλές από τις οποίες υλοποιούνται µέσα από το Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

∆ίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία µηχανισµών παρακολούθησης τόσο της αποτελεσµατικής υλοποίησης των προτάσεων και µεταρρυθµίσεων, όσο και της αναδιαµόρφωσης του αναπτυξιακού µοντέλου έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις τοπικές και διεθνείς κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις και τάσεις.

Προχωρούµε µε την πράσινη και ψηφιακή µετάβαση σε όλο το φάσµα της παραγωγικής βάσης, αξιοποιώντας το Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Μέσα από τις προτάσεις µας στοχεύουµε σε ικανοποιητική και ποιοτική απασχόληση, µε νέες θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας την επάρκεια δεξιοτήτων για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και δηµιουργώντας παράλληλα συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζοµένους.