Η Κύπρος είναι μια μικρή ευρωπαϊκή ανοιχτή οικονομία και ως τέτοια επηρεάζεται από τις παγκόσμιες ευκαιρίες και προκλήσεις. Όραμα μας είναι μια χώρα η οποία να αποτελεί «ιδανικό τόπο για να εργάζεται, να ζει και να αναπτύσσεται επιχειρηματικά ο καθένας», όπως εύστοχα αποτυπώνεται στο ‘’Όραμα 2035‘’ για την οικονομία, που ετοιμάστηκε από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, και το οποίο εντάσσουμε στο δικό μας ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Προωθούμε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, βασισμένο όχι σε αόριστες προτάσεις, αλλά σε συγκεκριμένο όραμα με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμος στόχους.

Στόχος είναι η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας με την μετάβαση υφιστάμενων τομέων της οικονομίας σε πιο υποσχόμενες μορφές ανάπτυξης και την προώθηση νέων παραγωγικών τομέων, όπως της τεχνολογίας (π.χ. αγροτεχνολογία, πληροφορική, πράσινη μετάβαση), της έρευνας και του πολιτισμού, οι οποίοι θα δημιουργήσουν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.  Μιας οικονομίας που καινοτομεί, και θα είναι ανθεκτική, βιώσιμη, διευρυμένη και λιγότερο επιρρεπούς σε εξωγενείς παράγοντες.

Mε διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις βελτιώνουμε το επιχειρείν και προσελκύουμε ξένες παραγωγικές επενδύσεις για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Η οικονομία και το επιχειρείν βασίζονται σε ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα δικαιοσύνης, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που παράγει πολίτες του μέλλοντος με τις απαραίτητες δεξιότητες, ένα κράτος δικαίου όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις, αλλά και οι πολίτες, για να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν, πρέπει να εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά μέσα από  ένα εκσυγχρονισμένο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος θα αξιοποιεί πλήρως ψηφιακές λύσεις.

Οι στόχοι για την οικονομία επιτυγχάνονται μέσα από ένα αποτελεσματικό μηχανισμό υλοποίησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει σωστές δομές, συγκεκριμένους δείκτες και λογοδοσία από άτομα ικανά, με απόλυτο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, σε θέσεις κλειδιά.

Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, όπως όλες οι πολιτικές μας, υιοθετούμε διευρυμένη αντίληψη της ευημερίας των πολιτών, προχωρώντας πέραν των παραδοσιακών μετρήσεων της επίδοσης της οικονομίας και αναδεικνύουμε κοινωνικούς δείκτες, όπως τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Κοινωνικής Προόδου. Εισάγουμε με αυτό τον τρόπο ένα Ανθρωποκεντρικό Οικονομικό Μοντέλο, στο πλαίσιο του κοινωνικού φιλελευθερισμού, προωθώντας παράλληλα την  ελεύθερη οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη, μέσω της υλοποίησης ολιστικών πολιτικών για την ευημερία όλων των πολιτών.

Υιοθετώντας ολιστική προσέγγιση, αντιμετωπίζουμε αμέσως τις επιπτώσεις της ακρίβειας και της ανοδικής πορείας των επιτοκίων που έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητή διάβρωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Πολιτική 1 – Αντιμετώπιση των προβλημάτων της ακρίβειας και του πληθωρισμού

1.1 Αξιολογούμε συνεχώς τα μακροοικονομικά δεδομένα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας/Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, με στόχο τη διαμόρφωση των σωστών πολιτικών.

1.2 Παρέχουμε στοχευμένη οικονομική στήριξη στις ευάλωτες ομάδες, ανάλογα και με τις εξελίξεις στο πεδίο του πληθωρισμού, τηρώντας δημοσιονομική πειθαρχία και ενθαρρύνοντας, παράλληλα, την πειθαρχία και στα νοικοκυριά, αξιοποιώντας τα προγράμματα της χρηματοοικονομικής παιδείας.

1.3 Μέσα από το πρόγραμμα της χρηματοοικονομικής παιδείας ενημερώνουμε τους πολίτες για τα θέματα διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου, στοχεύοντας στην προστασία της οικονομίας και της κοινωνίας από το αυξημένο κόστος της εξυπηρέτησης του χρέους.

1.4 Ενθαρρύνουμε συνετές πολιτικές ως προς την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων, και προσδοκούμε στην αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων κάλυψης κινδύνων, όπου ενδείκνυται, για την προστασία των δανειοληπτών και των ίδιων των τραπεζών, προς αποφυγή δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

1.5 Επανεξετάζουμε το θεσμό της ΑΤΑ, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή της σε όφελος όλων των χαμηλόμισθων. Μια τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί βασικό μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς να επιβαρύνονται οι εργοδότες.

1.6 Αποτρέπουμε την αισχροκέρδεια, αξιοποιώντας τους θεσμούς του κράτους, όπως την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πολιτική 2 – Υλοποίηση του νέου οικονομικού μοντέλου

2.1 Υιοθετούμε το Όραμα 2035, που ετοιμάστηκε από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και εντάσσουμε τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές στο δικό μας ανθρωποκεντρικό οικονομικό μοντέλο.

2.2 Θέτουμε την ευημερία των πολιτών στο επίκεντρο των πολιτικών που σχεδιάζει και υλοποιεί το κράτος. Χαράσσουμε ολιστικές πολιτικές στις οποίες ενσωματώνουμε την έννοια της ευημερίας όλων των πολιτών και παρακολουθούμε την αποδοτικότητά τους. Ενσωματώνουμε και παρακολουθούμε τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, μαζί με άλλους κοινωνικούς δείκτες, ως επιπλέον δείκτες επίδοσης της οικονομίας (πέραν των παραδοσιακών μετρήσεων, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)).

2.3 Στο πλαίσιο της ανασύνταξης του κράτους, ενεργοποιούμε νέους μηχανισμούς για υλοποίηση των μακροπρόθεσμων πολιτικών, βάζοντας τις σωστές προτεραιότητες αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες.

2.4 Στήνουμε μηχανισμούς για αυστηρότερη πειθαρχία και έλεγχο των δημοσιονομικών δαπανών μέσω σύστασης ειδικής ομάδας, με συμμετοχή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, για εξορθολογισμό δαπανών. Στόχος είναι μέσα στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης, να μελετηθούν οι δαπάνες όλων των κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου να δοθούν προτάσεις για μείωση των δαπανών και αύξησης της παραγωγικότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τις Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή.

2.5 Αναθέτουμε στο Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας τη μελέτη και αξιολόγηση των κινδύνων της οικονομίας, με απώτερο στόχο την ενεργό και έγκαιρη διαχείρισή τους.

2.6 Υλοποιούμε τη στρατηγική για τη χρηματοοικονομική παιδεία με στόχο σε 5 χρόνια να ξεπερνούμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σήμερα ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός στην Κύπρο βρίσκεται στο 35% σε σύγκριση με 52% στην ΕΕ.

2.7 Διασφαλίζουμε ουσιαστική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, μέσω της εμπλοκής όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους πολίτες του αύριο.

Πολιτική 3 – Ανάπτυξη Ψηφιακής οικονομίας

3.1 Δημιουργούμε ένα πλήρως ψηφιακό κράτος που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς και στις επιχειρήσεις, για όλες τις δραστηριότητές τους. Προωθούμε την αλλαγή κουλτούρας στον δημόσιο τομέα, η οποία θα λειτουργήσει ως καταλύτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

3.2 Αξιοποιούμε τη δυναμική της ψηφιακής οικονομίας ενεργώντας ως καταλύτης για τη διασύνδεση των φορέων της οικονομίας διαδικτυακά, και προωθώντας τη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με το δημόσιο.

3.3 Στηρίζουμε, μέσω των δράσεών μας για το οικοσύστημα, τη διεύρυνση και εξέλιξη  των ψηφιακών καναλιών και τη δημιουργία της οικονομίας της ‘πλατφόρμας’. Η κάθε πλατφόρμα αποτελεί από μόνη της μια νέα αγορά (marketplace). Συντονίζουμε και προωθούμε τη διασύνδεση των αγορών της πλατφόρμας, και τη συμπόρευσή τους με την κρατική πλατφόρμα.

3.4 Ενισχύουμε την εξωστρέφεια, προσελκύοντας ξένες εταιρείες και προωθούμε τη διασύνδεση με ξένα οικοσυστήματα, αξιοποιώντας τη δυναμική της ψηφιακής οικονομίας, που απορρέει από την πρόσφατη άνοδο των συναλλαγών, μέσω των ψηφιακών καναλιών. Επιτυγχάνουμε, έτσι, την αισθητή μείωση του λειτουργικού κόστους της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργούμε νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Πολιτική 4 –  Προώθηση ολοκληρωμένου φορολογικού μετασχηματισμού

4.1 Στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σε εναρμόνιση με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε με ολοκληρωμένο φορολογικό μετασχηματισμό, με τη συμβολή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, επιδιώκουμε την απλοποίηση και την κατάργηση αχρείαστων φόρων καθώς και βελτίωση των διαδικασιών στοχεύοντας στην άμεση επιστροφή και συμψηφισμού φόρου.

4.2 Συρρικνώνουμε την παραοικονομία, η οποία ανέρχεται στο 30% του ΑΕΠ (Eurostat 2020),μέσα από τον φορολογικό μετασχηματισμό,. Υιοθετούμε τον στόχο του 15%-20% που καθορίζεται στο ‘’Όραμα 2035’.

4.3 Καταπολεμούμε τη φοροδιαφυγή μέσα από τη διαφάνεια και τον εμπλουτισμό της πληροφόρησης, που απορρέει από την ψηφιακή οικονομία.

4.4 Ευθυγραμμίζουμε τις φορολογικές μας πολιτικές με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στο πλαίσιο και της προωθούμενης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Πολιτική 5 – Υλοποίηση συνταξιοδοτικού μετασχηματισμού

5.1 Στοχεύουμε στη διασφάλιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και την επίτευξη αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων. Προχωρούμε με τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου του Συνταξιοδοτικού Συστήματος, ο οποίος θα συμπεριλάβει την παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων για την ανάπτυξη των ιδιωτικών ταμείων (π.χ. προνοίας, ασφαλιστικών, κ.α.), ακολουθώντας τις καλύτερες πρακτικές και τάσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη.

5.2 Επιδιώκουμε τη σύσταση ισχυρού Εποπτικού Μηχανισμού για τη διασφάλιση των βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας.

5.3 Προωθούμε τη δημιουργία αναλογιστικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό την εποπτεία και εξέλιξη, τόσο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσον και του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού τομέα, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ζωής των Κυπρίων συνταξιούχων.

Πολιτική 6 – Βελτίωση της Πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση

6.1 Διευρύνουμε τις πηγές χρηματοδότησης εύρωστων ή/και νεοφυών, υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεων, με τη δημιουργία Φορέα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων όπως προνοείται και από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ο οποίος θα παραχωρεί κεφάλαια αρχικής ώθησης, κρατικές εγγυήσεις και άλλες μορφές χρηματοδότησης. Μέσω του Φορέα:

(α) Ενισχύουμε και διευρύνουμε την παραγωγική βάση, απευθυνόμενοι στις πιο πάνω επιχειρήσεις και στους αυτοεργοδοτούμενους με περιορισμένη πρόσβαση σε δανεισμό, στηρίζοντας βιώσιμα έργα και δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ενεργοποιούμε, κατά συνέπεια και την καινοτομία, ως συντελεστή παραγωγής.

(β) Βοηθούμε τη σύσταση νεοφυών κοινωνικών επιχειρήσεων που στοχεύουν, αποκλειστικά, στο όφελος της κοινωνίας.

(γ) Ενισχύουμε την άντληση πόρων για τις νεοσύστατες, τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μεταποιητικό τομέα, στον αγροτικό τομέα και σε όλους τους τομείς που παρουσιάζουν επιχειρηματικά υποσχόμενες προτάσεις.

(δ) Χρηματοδοτούμε την πρόσβαση στην τεχνολογία.

(ε) προωθούμε τον μικρό-δανεισμό.

Πολιτική 7 – Μετάβαση στην πράσινη οικονομία

7.1 Υλοποιούμε τον απώτερο στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων μέχρι το 2030 κατά 50% σε σχέση με αυτές του 1990 και σε κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

7.2 Μεταβαίνουμε στην πράσινη οικονομία, συστήνοντας Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, Πράσινης Μετάβασης και Κλιματικής Αλλαγής.

7.3 Ενσωματώνουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στο αναπτυξιακό ανθρωποκεντρικό μοντέλο, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια.

7.4 Ενισχύουμε τις επιχειρήσεις για την προετοιμασία τους σε θέματα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης (ESG).

7.5 Ενισχύουμε και υλοποιούμε το εθνικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και επισπεύδουμε τη μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

7.6 Προχωρούμε με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων που προωθούν την αποθήκευση ενέργειας που έχει παραχθεί από εναλλακτικές μορφές.

7.7 Προβάλλουμε την Κύπρο ως χώρα δοκιμής (test bed) για νέες πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Πολιτική 8 – Προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας

8.1 Μετατρέπουμε την Κύπρο σε κόμβο τεχνολογίας, μέσω μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο της ανασύνταξης του κράτους, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και της ψηφιακής μετάβασης.

8.2 Μελετάμε τη βιωσιμότητα της δημιουργίας συγκεκριμένων υποδομών της τεχνολογίας, όπως τον τομέα σχεδιασμού μικροτσίπ (microchip design).

8.3 Απλοποιούμε τις διαδικασίες και μελετάμε επιπλέον κίνητρα για την προσέλκυση εταιρειών τεχνολογίας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, όπως για παράδειγμα εταιρειών περιβαλλοντικού χαρακτήρα και εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας, με υπηρεσίες και προϊόντα που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης για την Κυπριακή οικονομία.

8.4 Χαρτογραφούμε το οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας και ιεραρχούμε τις ανάγκες στη βάση της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία – η συμμετοχή της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται στο πολύ χαμηλό 0,63%, σε σύγκριση με την ΕΕ που είναι 2,2%.

8.5 Προσφέρουμε κίνητρα για συνεργασίες μεταξύ εταιρειών τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και Κυπριακών Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

8.6 Ενισχύουμε τη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων με τις επιχειρήσεις μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις.

8.7 Ενισχύουμε με χορηγίες τις επιχειρήσεις κατά την ψηφιακή τους μετάβαση, ιδιαίτερα στην αξιοποίηση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, που ενδέχεται να τους προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

8.8 Παρέχουμε οικονομική στήριξη μέσω του νέου Φορέα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

8.9 Προωθούμε τη συνεργασία των Πανεπιστημίων με επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων προγραμμάτων και δεξιοτήτων για ικανοποίηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Πολιτική 9 – Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα

9.1 Προωθούμε την αγροτεχνολογία και την αξιοποίηση τεχνολογιών «έξυπνης γεωργίας» καθώς και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για αύξηση της παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής και περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων.

9.2 Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και την ταυτότητα των προϊόντων μας. Προωθούμε την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, της οποίας το υψηλό κόστος παραγωγής μπορεί να αντισταθμιστεί με καλύτερη τελική τιμή του.

9.3 Διαμορφώνουμε πλαίσιο παροχής κινήτρων για αξιοποίηση της αδρανούς γης στα ορεινά και ημιορεινά, ώστε να καλλιεργηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκταση για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, που σήμερα εισάγονται, να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα των ορεινών κοινοτήτων και να προστατευτούν τα δάση από τις πυρκαγιές που προκαλούνται, λόγω της εγκατάλειψης της γεωργικής γης και της κλιματικής αλλαγής.

9.4 Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα στις αγροτικές και ορεινές περιοχές με την ανάπτυξη επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τη δημιουργία εναλλακτικών και συμπληρωματικών εισοδημάτων στους αγρότες μας.

9.5 Ενθαρρύνουμε την υγιή ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων συνεργατικών σχημάτων στο πρότυπο των συνεταιριστικών μοντέλων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

9.6 Υλοποιούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της θάλασσας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 2021-2027.

Πολιτική 10 – Στήριξη του τομέα της μεταποίησης  και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

10.1 Καταρτίζουμε εξιδεικευμένο πρόγραμμα χρηματοοικονομικής παιδείας και απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

10.2 Ενισχύουμε την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και τη σύνταξη βιώσιμου επιχειρηματικού πλάνου, αξιοποιώντας τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά και τη δημιουργία business clinics.

10.3 Ενθαρρύνουμε την εξωστρέφεια και τις συνεργασίες και συνέργειες προς επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

10.4 Προωθούμε περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής (και ενδεχομένως αποθήκευσης) ηλεκτρισμού, είτε με κονδύλια της ΕΕ ή/και κονδύλια από τα έσοδα των υδρογονανθράκων ή/και φοροαπαλλαγές.

10.5 Αυξάνουμε την αναγνωρισιμότητα των Κυπριακών προϊόντων και ενισχύουμε την εικόνα της χώρας μας μέσω της δημόσιας διπλωματίας, με αξιοποίηση της Στρατηγικής Οικονομικής Διπλωματίας και των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

10.6 Μελετάμε και δημιουργούμε πλάνο στήριξης για ενσωμάτωση των Κυπριακών επιχειρήσεων σε μεγάλα δίκτυα αλυσίδων παραγωγής.

10.7 Παρέχουμε κίνητρα και επιδοτήσεις, μέσω καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Πολιτική 11 – Νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του τομέα του Τουρισμού

11.1 Υιοθετούμε τις καλύτερες πρακτικές επιτυχημένων χωρών σε θέματα προώθησης και προβολής. Αναβαθμίζουμε το έργο της προβολής (branding) της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, με την ίδρυση Φορέα Προβολής.

11.2 Στηρίζουμε τους τοπικούς φορείς προβολής και συντονίζουμε τις προσπάθειές τους.

11.3 Αναδεικνύουμε τις φυσικές ομορφιές του τόπου και την πολιτιστική μας κληρονομιά, διευκολύνοντας την προσβασιμότητα και αναδεικνύοντας τα σημεία ενδιαφέροντος και προορισμού.

11.4 Διευρύνουμε το τουριστικό προϊόν με την προώθηση του αγροτουρισμού, του αθλητικού τουρισμού, του επιχειρηματικού τουρισμού και του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς.

11.5 Προωθούμε τη διασύνδεση, με δημόσια συγκοινωνία, των αγροτικών τουριστικών κέντρων με αστικά κέντρα και παραλιακά μέτωπα.

11.6 Αναβαθμίζουμε το τουριστικό μας προϊόν, προωθώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω του αρμόδιου Υφυπουργείου προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

11.7 Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της δημιουργίας δικτύου πράσινων ξενοδοχείων.

11.8 Ενισχύουμε την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες και γειτονικές χώρες.

Πολιτική 12 – Προώθηση του τομέα επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

12.1 Επαναξιολογούμε και επανασχεδιάζουμε την προβολή της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηματικού κέντρου στη βάση του νέου οικονομικού μοντέλου. Αξιοποιούμε την ανασύνταξη και μεταρρύθμιση του κράτους, τον ψηφιακό και φορολογικό μετασχηματισμό και τον σχεδιασμό για την καινοτομία και την ανάπτυξη της Κύπρου ως κόμβο τεχνολογίας και στοχεύουμε στην προσέλκυση νέων επενδύσεων με διευρυμένη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου.

12.2 Εμπλουτίζουμε την κοινωνία και την οικονομία με νέα τεχνογνωσία και με νέες δεξιότητες

12.3 Ενισχύουμε την προσπάθεια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, για προβολή της Κύπρου, συντονίζοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες συνδέσμων και άλλων φορέων.

12.4 Ενισχύουμε περαιτέρω την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεδομένου ότι η ισχυρή εποπτεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων και για την εύρυθμη λειτουργία μιας διεθνοποιημένης αγοράς.

12.5 Διασυνδέουμε την προώθηση της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς με πρωτοβουλίες ανάπτυξης και διάθεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως αυτές διαμορφώνονται στα Ευρωπαϊκά ταμεία και στον Φορέα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

12.6 Προωθούμε την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στην προσπάθεια για ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς.

Πολιτική 13 – Ενίσχυση του Τομέα της Ναυτιλίας

13.1 Ενισχύουμε τη Ναυτιλία, δημιουργώντας ‘One-Stop-Shipping Centre’ στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για τη δημιουργία υπηρεσιών τύπου ‘fast track’.

13.2 Αναπτύσσουμε υποδομές σε λιμάνια και θαλάσσιο χώρο της Δημοκρατίας με εναλλακτικά καύσιμα για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι των θαλάσσιων μεταφορών και εμπορίου και η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), Αμμωνίας ή/και άλλων επιλογών θα μπορεί να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει στην παγκόσμια ναυτιλία. Θα πρέπει να στηριχθούν πρωτοβουλίες έρευνας, μελέτης και αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων, για να μπορεί ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών να συνεισφέρει στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

13.3 Ενισχύουμε τις προσπάθειες για άρση του τουρκικού εμπάργκο.

Πολιτική 14 – Ανάπτυξη του τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

14.1 Δημιουργούμε εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

14.2 Ενισχύουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα.

14.3 Ενισχύουμε τη συνεργασία των ιατρικών σχολών και δημιουργούμε πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

14.4 Επενδύουμε σε υποδομές που θα επιτρέψουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα και θα υποβοηθήσουν στην εμπορευματοποίηση του ερευνητικού έργου από τις επιχειρήσεις.

14.5 Ενισχύουμε τη συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και υλικού για την επίτευξη άριστης εκπαιδευτικής ποιότητας, αντίστοιχης με διεθνή πανεπιστήμια.

14.6 Ενισχύουμε και προωθούμε, με κίνητρα, συνεργασίες τοπικών πανεπιστημίων με διεθνή πανεπιστήμια.

14.7 Ενισχύουμε την προσπάθεια ιδιωτικών πανεπιστήμιων για διεύρυνση των χωρών από τις οποίες προσελκύουν ξένους φοιτητές.

14.8 Στοχεύουμε στον επαναπατρισμό διακεκριμένων Κυπρίων επιστημόνων που έχουν διακριθεί στο εξωτερικό και προσελκύουμε διακεκριμένους ξένους επιστήμονες στα κυπριακά πανεπιστήμια για μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.