Ένα λειτουργικό και βιώσιμο σύστημα Υγείας συνιστά πρώτιστη έγνοια για τον πολίτη και είναι βασική προϋπόθεση ευημερίας. Τα τρία χρόνια λειτουργίας του ΓεΣΥ καθώς και η πρόσφατη πανδημία ανέδειξαν προκλήσεις και αδυναμίες του συστήματος υγείας καθώς και την ανάγκη ύπαρξης δημόσιων μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων.

Το ΓεΣΥ αναμφίβολα αποτελεί µία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προστατεύουμε και στηρίζουμε την αρχιτεκτονική του ΓεΣΥ και παράλληλα το αναβαθμίζουμε με στόχο την επίλυση των προκλήσεων που έχουν παρουσιαστεί.

Αξιοποιούμε τη γνώση του ιατρικού κόσμου, των άλλων επαγγελματιών υγείας και των ασθενών για την εξέλιξη του συστήματος σε ένα μοντέλο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των πολιτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Το αναβαθμίζουμε και το ενισχύουμε µε μέτρα προς όφελος του πολίτη.

Αντιμετωπίζουμε τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, θέτοντας τον ασθενή και τα δικαιώματά του καθολικά στο επίκεντρο της πολιτικής µας. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, όπως επίσης στη δυνατότητα ισότιμης και εύκολης πρόσβασης σε θεραπείες και φάρμακα.

Στοχεύουμε στη διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των ασθενών, στην πόλη και στην ύπαιθρο, σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας, στην ενίσχυση της πρόληψης, καθώς και στην αξιοποίηση καινοτόμων θεραπειών και φαρμάκων.

Πολιτική 1- Εθνική Στρατηγική Υγείας

1.1 Εκπονούμε Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο 2023 – 2033. Χαράσσουμε πολιτική για την επόμενη 10ετία, οριοθετώντας και καθορίζοντας βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους, μετρήσιμους, στόχους με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

1.2 Προωθούμε την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας με σύγχρονες δομές κατά το πρότυπο άλλων χωρών με στόχο να συνδέεται με το νέο στρατηγικό και εποπτικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ειδικά μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, με επικέντρωση στη διαμόρφωση στρατηγικής σε θέματα υγείας και στην ενίσχυση της εποπτείας και επίβλεψης του Συστήματος.

1.3 Θεσμοθετούμε Εθνική Επιτροπή Υγείας στην οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της υγείας για ανάδειξη θεμάτων ζωτικής σημασίας, ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και αποτελεσματικότερη διαχείριση προβλημάτων.

1.4 Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία της ακαδημαϊκής κοινότητας δημιουργώντας Παρατηρητήριο Βέλτιστων Διεθνών Πρακτικών με στόχο την ταχεία υιοθέτηση πρακτικών για αναβάθμιση της ποιότητας και προώθησης της αριστείας σε όλα τα επίπεδα. Το Παρατηρητήριο θα τροφοδοτεί με επεξεργασμένες προτάσεις το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τους επαγγελματίες υγείας.

1.5 Μελετούμε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης προσαρμοσμένο στα Κυπριακά δεδομένα.

1.6 Καταγράφουμε σε συνεχή βάση τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας (π.χ. νοσηλευτήρια, ιατρούς, νοσηλευτές, κλινικά εργαστήρια, ακτινοδιαγνωστικά, φαρμακεία). Εφαρμόζουμε και εντάσσουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό πρόγραμμα ικανοποίησης των εν λόγω αναγκών (capacity planning) το οποίο θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τον περιορισμό οποιωνδήποτε στρεβλώσεων. Στόχος να αποφευχθεί το φαινόμενο ελλείψεων ή υπερπροσφοράς ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή οργάνωση και επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ομαλή ένταξη νέων επιστημόνων.

1.7 Εκσυγχρονίζουμε τις υφιστάμενες νομοθεσίες που αφορούν την αδειοδότηση όλων των παρόχων υγείας. Θέτουμε σύγχρονα κριτήρια αδειοδότησης, ακολουθώντας Ευρωπαϊκά πρότυπα, με στόχο τη μέγιστη προστασία του πολίτη από αμφιβόλου αξίας ιατρικό ή τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα που διασφαλίζουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε ιατρικούς χώρους από άτομα με αναπηρίες καθώς και σε πρότυπα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος (διαχείριση ιατρικών αποβλήτων).

1.8 Εκσυγχρονίζουμε και ενοποιούμε τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο με την εισαγωγή της εκπαίδευσης και της διαρκούς αξιολόγησης.

1.9 Εκσυγχρονίζουμε τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμο για να καλύπτει όλα τα νοσηλευτήρια της Κύπρου, Δημόσια και Ιδιωτικά.

1.10 Αναθεωρούμε και προωθούμε άμεσα προς ψήφιση νομοσχέδια που βρίσκονται σε εκκρεμότητα π.χ. νομοσχέδια κλινικών εργαστηρίων, παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, αποκατάστασης.

1.11 Ενισχύουμε το Υπουργείο Υγείας για εντατικοποίηση των αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων αναφορικά με τη συμμόρφωση όλων των παρόχων με τα ελάχιστα κριτήρια αδειοδότησης. Προχωράμε σε άμεση ανάκληση αδειών σε περίπτωση που εντοπίζονται σοβαρές ή/και επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

1.12 Προχωρούμε με την πιστοποίηση των νοσηλευτηρίων, ακτινοδιαγνωτικών και κλινικών εργαστηρίων με καθορισμένα κριτήρια από διεθνείς οργανισμούς, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και ελαχιστοποιώντας τα ιατρικά λάθη.

1.13 Προωθούμε την αριστεία και την ποιότητα, μέσω της αναγνώρισης κέντρων αναφοράς και αριστείας. Δίνουμε κίνητρα για προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.

1.14 Μελετάμε τη δημιουργία εξειδικευμένου κέντρου αναφοράς για θέματα που αφορούν τον καρκίνο του προστάτη.

1.15 Για πολύπλοκες επεμβάσεις καθορίζουμε την πρακτική τους εξειδίκευση. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται, μόνο σε κέντρα αναφοράς και αριστείας από εξειδικευμένους ιατρούς και στη βάση των ακαδημαϊκών τους προσόντων καθώς και στη βάση της αποδεδειγμένης προηγούμενης εμπειρίας τους.

1.16 Αξιοποιούμε στο μέγιστο, τη δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά κονδύλια, για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας π.χ. εκπαίδευση, εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες.

1.17 Αξιοποιούμε πλήρως τις πρόνοιες για διασυνοριακή περίθαλψη και προχωρούμε με διακρατικές συμφωνίες όπου χρειάζεται.

1.18 Υλοποιούμε την εφαρμογή Ενιαίου Ηλεκτρονικού Φακέλου. Ενοποιούμε τα ηλεκτρονικά συστήματα υγείας σε ένα κοινό ηλεκτρονικό σύστημα, μεγιστοποιώντας το όφελος για τον πολίτη και τους επαγγελματίες υγείας. Ο κάθε πολίτης αποκτά ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως αν αυτές λαμβάνονται εντός ή εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας.

1.19 Δίνουμε προτεραιότητα στους ασθενείς με χρόνια/σπάνια νοσήματα, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν. Για το σκοπό αυτό, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Συνδέσμου Ασθενών, ορίζουμε Εθνική Επιτροπή Προώθησης Θεμάτων για Ασθενείς με Χρόνια και Σπάνια Νοσήματα.

1.20 Επικαιροποιούμε τον περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμο και προωθούμε, τάχιστα, την εισαγωγή του ανεξάρτητου θεσμού του Συνηγόρου του Ασθενούς.

1.21 Εφαρμόζουμε πιλοτικά τον θεσμό του νοσηλευτή σε σχολεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πολιτική 2- Αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ και διασφάλιση της βιωσιμότητας του

2.1 Καθορίζουμε ξεκάθαρους κανόνες ένταξης και λειτουργίας των επαγγελματιών υγείας, ώστε όλοι να συμμετέχουν ισότιμα, στη βάση ποιοτικών, αντικειμενικών, διαφανών κριτηρίων. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε τα σωστά εχέγγυα για προσέλκυση νέων συμμετοχών και επενδύσεων αυξάνοντας τις επιλογές των ασθενών ενώ ταυτόχρονα θέτουμε φραγμούς στην ευκαιριακή εκμετάλλευση του τομέα.

2.2 Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπτό χρόνο αναμονής 2 εβδομάδων για εξέταση από ειδικό γιατρό σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι παραπέμπονται από τον προσωπικό ιατρό με συμπτώματα σοβαρών ασθενειών όπως αυτές καθορίζονται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα.

2.3 Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπτό χρόνο αναμονής για ασθενείς των οποίων τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων τους επιβάλλουν αμέσως θεραπεία. Ο χρόνος αναμονής καθορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια στη βάση διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.

2.4 Θέτουμε ειδικές ρυθμίσεις στα νοσηλευτήρια για άμεση εξυπηρέτηση πολιτών με προβλήματα που χρήζουν εξειδικευμένης και άμεσης φροντίδας.

2.5 Ενθαρρύνουμε μέσω κινήτρων τη δημιουργία ιδιωτικών κέντρων υγείας (group practices) με προσωπικούς ιατρούς. Έτσι, σε συνδυασμό με τα κέντρα υγείας του Δημοσίου, διασφαλίζουμε τη συνεχή εξυπηρέτηση των ασθενών και αξιοποιούμε καλύτερα τις δυνατότητες των προσωπικών ιατρών.

2.6 Προωθούμε την παρουσία προσωπικών γιατρών στην ύπαιθρο με παροχή ειδικών κινήτρων. Τα κίνητρα καλύπτουν τόσο τις αμοιβές των προσωπικών γιατρών όσο και συγχρηματοδότηση δημιουργίας απαραίτητων δομών. Όπου υπάρχουν υφιστάμενες δομές αξιοποιούνται και αναβαθμίζονται. Την ίδια στιγμή διευκολύνουμε τη μεταφορά των πολιτών σε αυτά τα κέντρα.

2.7 Συνεχίζουμε τη διαβούλευση για σύσταση Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων.

2.8 Επεκτείνουμε τη φροντίδα και το θεσμό των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας για άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους, εγκυμονούσες και άλλα άτομα με δυσκολία μετακίνησης. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο για κατ’ οίκον νοσηλεία από μαίες για εγκυμονούσες συμπεριλαμβανομένου και για 2 μήνες μετά τη γέννα.

2.9 Εισάγουμε άμεσα τις υπηρεσίες αποκατάστασης από εξειδικευμένα κέντρα ώστε ο πολίτης να λαμβάνει ολοκληρωμένη φροντίδα.

2.10 Αξιολογούμε τη δυνατότητα επιπλέον εμπλουτισμού του πακέτου υπηρεσιών είτε μέσω νέων υπηρεσιών είτε με διεύρυνση των υφιστάμενων, στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του Συστήματος π.χ. ένταξη ποδολόγων και ακουολόγων.

2.11 Θέτουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) ώστε σε έκτακτα περιστατικά ο πολίτης να εξυπηρετείται γρήγορα και με ασφάλεια. Υιοθετούμε κανόνα μέγιστου χρόνου αναμονής και εξυπηρέτησης.

2.12 Πέραν της παρουσίας των ΤΑΕΠ του δημοσίου (ΟΚΥπΥ) διασφαλίζουμε σε κάθε επαρχία την παρουσία ενός τουλάχιστον ΤΑΕΠ από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και παρέχοντας επιλογές στον ασθενή. Για το σκοπό αυτό, όπου απαιτείται, παραχωρούμε κίνητρα (π.χ. πολεοδομικές διευκολύνσεις) σε νοσοκομεία έναντι συγκεκριμένων υποχρεώσεων για ανάπτυξη και λειτουργία ΤΑΕΠ.

2.13 Ενισχύουμε τα ΤΑΕΠ με μεγάλο εύρος ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης για παιδιά.

2.14 Επαναξιολογούμε το πρόγραμμα εφημεριών από προσωπικούς ιατρούς και το ενισχύουμε ώστε ο πολίτης να έχει συνεχή πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.

2.15 Ενδυναμώνουμε τις διοικήσεις των δημόσιων νοσηλευτηρίων με επιστημονικές επιτροπές που θα ενισχύσουν περαιτέρω την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

2.16 Εφαρμόζουμε δείκτες απόδοσης στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους συνδέουμε με τις αμοιβές των παρόχων.

2.17 Εξετάζουμε την ανάγκη δημιουργίας Αρχής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας κατά το πρότυπο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Η Αρχή θα αποτιμά τη σχέση κόστους-οφέλους (κλινικό, κοινωνικό, οικονομικό) καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών.

2.18 Προωθούμε πιλοτικά την τηλεϊατρική για συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας ξεκινώντας με ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές.

2.19 Αξιοποιώντας την τεχνολογία δημιουργούμε αρχείο χρόνιων πασχόντων στο λογισμικό σύστημα του ΓεΣΥ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης και εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων στη βάση των αναγκών.

2.20 Σεβόμαστε και κατανοούμε τη δυσκολία των ατόμων τρίτης ηλικίας να εξοικειωθούν πλήρως με τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές. Δεσμεύουμε ειδική γραμμή επικοινωνίας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ (17000) προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων μας για πλήρη καθοδήγηση και βοήθεια στη λήψη υπηρεσιών υγείας.

Διαφάνεια στο ΓεΣΥ

2.21 Καθορίζουμε βασικούς δείκτες απόδοσης και αξιολόγησης του ΓεΣΥ και καθιστούμε υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση τους. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε ένας μπορεί να ενημερωθεί για την απόδοση του ΓεΣΥ.

2.22 Τα στατιστικά στοιχεία του ΓεΣΥ αποτελούν εθνικό πλούτο. Τηρώντας όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες περί Προσωπικών Δεδομένων, δίνουμε τα στατιστικά στοιχεία στη δημοσιότητα. Προάγουμε έτσι τη διαφάνεια καθώς και την αξιοποίηση τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

2.23 Παρέχουμε στον πολίτη τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση, ώστε μέσω του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ να ενημερώνεται για την ακαδημαϊκή κατάρτιση και πρακτική εμπειρία των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας, ώστε οι επιλογές του να βασίζονται στη δική του γνώση και προτίμηση.

2.24 Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να επιτρέψουμε στον πολίτη ευκολότερη πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο. Προωθούμε την εφαρμογή λογισμικού για πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο μέσω κινητής συσκευής (τηλέφωνο, tablet).

2.25 Δίνουμε φωνή στον πολίτη, παρέχοντας του τη δυνατότητα με οργανωμένο τρόπο (διαδικτυακά, ομάδες εστίασης κ.α) να αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαμβάνει και να υποβάλει τυχόν παράπονο και εισηγήσεις. Οι εν λόγω απόψεις αξιολογούνται και δημοσιοποιούνται. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη ως ένα από τα ποιοτικά κριτήρια για καθορισμό της αμοιβής των παρόχων.

Βιώσιμο ΓεΣΥ

2.26 Διασφαλίζουμε τη συνεχή συνεργασία και καλύτερο συντονισμό του ΟΑΥ με τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών για την παρακολούθηση της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ.

2.27 Ενδυναμώνουμε τα μέτρα προστασίας του Συστήματος. Στελεχώνουμε επαρκώς την ομάδα ελέγχου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

2.28 Ενισχύονται, αξιοποιούνται και διευκολύνονται οι υφιστάμενοι ανεξάρτητοι θεσμοί του κράτους για ενίσχυση των ελέγχων του ΓεΣΥ.

2.29 Υλοποιούμε το θεσμό των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις (whistle blowers) και καθορίζουμε μηχανισμό τάχιστης διερεύνησης της όποιας πληροφορίας αφορά παραβάσεις, καταχρήσεις και πράξεις αισχροκέρδειας.

2.30 Προωθούμε τη συνεργασία του ΟΑΥ με εξειδικευμένους οίκους στον εντοπισμό καταχρήσεων και αντιμετώπισης τους, με παράλληλη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών ειδικά για εισαγωγή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και κλινικών ελέγχων.

2.31 Αναβαθμίζουμε και αξιοποιούμε το υφιστάμενο σύστημα πληροφορικής του ΓΕΣΥ και άλλα λογισμικά εργαλεία (data analytics) για αυτοματοποιημένους και αποτελεσματικότερους ελέγχους.

2.32 Θέτουμε αποτρεπτικές ποινές για τους παραβάτες.

2.33 Καλλιεργούμε την κατάλληλη κουλτούρα προστασίας του ΓεΣΥ καθοδηγώντας παρόχους και ασθενείς μέσα από εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα.

Πολιτική 3 – Εθνικά Προγράμματα Πρόληψης

3.1 Εφαρμόζουμε Εθνική Στρατηγική Πρόληψης.

3.2 Αναπτύσσουμε και υλοποιούμε στρατηγικές για προαγωγή της υγείας και πρόληψη των ασθενειών βάσει διεθνών προτύπων. Ενισχύουμε προγράμματα πρόληψης και ελέγχου χρόνιων και σπάνιων παθήσεων, όπως είναι ο διαβήτης, οι ρευματοπάθειες, η θαλασσαιμία, η Ηπατίτιδα Γ, το HIV/AIDS, με ενέργειες που αναβαθμίζουν τις υφιστάμενες υποδομές και υπηρεσίες, αλλά και επιτρέπουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών.

3.3 Ως προτεραιότητα εξετάζουμε την ένταξη του ανιχνευτικού προγράμματος για το καρκίνο του προστάτη, του καρκίνο του εντέρου και την επέκταση της κάλυψης για το ανιχνευτικό πρόγραμμα για γυναικολογικούς καρκίνους και καρκίνο του μαστού.

3.4 Προωθούμε ενημερωτικές δράσεις για συμμετοχή των πολιτών σε προληπτικά ανιχνευτικά προγράμματα.

3.5 Αξιοποιούμε την τεχνολογία ώστε ο πολίτης να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται έγκαιρα και χωρίς ταλαιπωρία για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις και τα σχετικά αποτελέσματα.

3.6 Προωθούμε οικολογικούς τρόπους πρόληψης νοσημάτων (διακοπή καπνίσματος, διατροφή, άσκηση, συναισθηματική ισορροπία κ.α).

3.7 Ενισχύουμε τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που θα αναβαθμίζουν περαιτέρω τις υπηρεσίες και τα προγράμματα πρόληψης.

Πολιτική 4 – Διαχείριση της Πανδημίας και παρόμοιων Κρίσεων

4.1 Δημιουργούμε ενδονοσοκομειακή μονάδα διαχείρισης Λοιμωδών Νοσημάτων.

4.2 Ενισχύουμε τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων στο Υπουργείο Υγείας.

4.3 Εκπονούμε, μέσω του Υπουργείου Υγείας, Σχέδιο Δράσης μεταξύ των νοσηλευτηρίων για αποτελεσματικότερη διαχείριση των νοσηλειών.

4.4 Ενισχύουμε τη συνεργασία με άλλα Υπουργεία (Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για καλύτερο συντονισμό και αντιμετώπιση κρίσεων.

4.5 Βελτιώνουμε τις διαδικασίες της Μονάδας Ιχνηλάτησης και αυξάνουμε το προσωπικό όταν χρειάζεται (έξαρση πανδημίας).

Πολιτική 5 – Φάρμακα και Φαρμακευτική Καινοτομία

5.1 Αυτονομούμε τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων ως μια καθαρά Επιστημονική Επιτροπή, η οποία στη βάση μετρήσιμων, ποιοτικών και καθαρά ιατρικών κριτηρίων υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την ένταξη νέων φαρμάκων.

5.2 Προωθούμε το νομοσχέδιο για τη δημιουργία Εθνικής Φαρμακευτικής Αρχής.

5.3 Επιταχύνουμε την διαδικασία ετοιμασίας πρωτοκόλλων με σκοπό την ταχεία ένταξη των ονομαστικών φαρμάκων στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων του ΓεΣΥ. Έτσι, με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, ο κάθε πολίτης αποκτά ισότιμη πρόσβαση στα συγκεκριμένα φάρμακα.

5.4 Υποστηρίζουμε τη φαρμακευτική καινοτομία. Ενισχύουμε και εφαρμόζουμε διαδικασίες για να επιταχύνουμε την ένταξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων στον Κατάλογο Φαρμάκων του ΓεΣΥ. Εξετάζουμε την εισαγωγή συγκεκριμένων μη-συνταγογραφούμενων φαρμάκων στη βάση θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Πολιτική 6 – Ψυχική Υγεία και Απεξάρτηση

6.1 Καταρτίζουμε και υλοποιούμε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για θέματα Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης.

6.2 Επισπεύδουμε την ανέγερση της Ιδρυματικής Ψυχιατρικής Πτέρυγας στη βάση Ευρωπαϊκών Προτύπων και την στελεχώνουμε επαρκώς.

6.3 Θωρακίζουμε τις δομές απεξάρτησης για ταχεία και αποτελεσματική επανένταξη στην κοινωνία των εξαρτημένων με ουσίες συνανθρώπων μας. Δίνουμε έμφαση στην εντός της κοινότητας στήριξη ατόμων που χρήζουν ειδικής παρακολούθησης.

Πολιτική 7 – Αποτελεσματική λειτουργία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων (ΟΚΥπΥ)

7.1 Προωθούμε την ταχεία μετατροπή των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων σε εκσυγχρονισμένα νοσηλευτήρια φιλικά προς τον πολίτη.

7.2 Εφαρμόζουμε αυστηρό πρόγραμμα πλήρους οικονομικής απεξάρτησης από το κράτος για τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός του ΓεΣΥ.

7.3 Αναδεικνύουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων ενισχύοντας και δημιουργώντας εξειδικευμένες μονάδες αναφοράς π.χ. μονάδα εντατικής θεραπείας, μονάδα εγκαυμάτων, πολυτραυματιών, μεταμοσχεύσεων, αιμοκάθαρσης, ηπατολογίας, ρευματολογίας, εγκεφαλικών επεισοδίων, νωτιομυελικών κακώσεων.

7.4 Προωθούμε τη λειτουργία πανεπιστημιακών νοσοκομείων τα οποία θα λειτουργούν ως τριτοβάθμια κέντρα αναφοράς και θα υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ιατρικών σχολών. Παράλληλα θα συνεισφέρουν στον επιστημονικό καταρτισμό των νέων ιατρών καθώς και την περαιτέρω αναβάθμιση της επιστημονικής ιατρικής περίθαλψης που θα προσφέρεται στους πολίτες.

7.5 Ενισχύουμε το σημαντικό ρόλο του Μακάρειου Νοσοκομείου ως παροχέα τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας για παιδιά.