Η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός, θεμελιώνουν τις αρχές και αξίες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θέλουμε να διακρίνουν τους δημοκρατικούς και κριτικά σκεπτόμενους ενεργούς πολίτες της κοινωνίας µας.
Μέσα από τις προτάσεις µας στοχεύουμε στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο το κάθε παιδί, η κάθε νέα και ο κάθε νέος θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργούν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους στον μέγιστο βαθμό µέσω ευέλικτων και καινοτόμων διαδικασιών μάθησης, αξιοποιώντας το ενδυναμωμένο ανθρώπινο δυναμικό μας και διασφαλίζοντας πιο σύγχρονες υποδομές.
Οι προτάσεις µας αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης- προσχολική, δημοτική, μέση, ανώτερη και ανώτατη, και περιλαμβάνουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ολιστική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Ο Πολιτισμός γίνεται υπόθεση όλων. Στοχεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιας στρατηγικής για τον πολιτισμό, µε φορέα υλοποίησης το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πολιτισμού, υφιστάμενους φορείς πολιτισμού, και συγκεκριμένες διυπουργικές συνεργασίες. Αξιοποιούμε τον πολιτισμό για την προσωπική ευημερία και την ψυχική υγεία των πολιτών, αλλά και για την ανάπτυξη ανθρωπίνων δεξιοτήτων.

Στηρίζουμε ουσιαστικά την παραγωγή πολιτισμού µε συστήματα χρηματοδότησης, ψηφιακά και άλλα εργαλεία, και προωθούμε την εξωστρέφεια των Κυπρίων δημιουργών, µέσω της πολιτιστικής διπλωματίας.

Αξιοποιούμε τις αρχές και αξίες του Αθλητισμού και Ολυμπισμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων, και την ευεργετική επίδραση της άσκησης για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας όλων των πολιτών χωρίς καμία διάκριση.

Παράλληλα προάγουμε τον Αθλητισμό ως φορέα παιδείας και εργαλείο υγειούς τρόπου ζωής από τη χαμηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, ενισχύοντας τις δυνατότητες για δραστηριότητες άθλησης εντός και εκτός των σχολείων.

Πολιτική 1 – Ευρύτερη Εκπαιδευτική Πολιτική

1.1 Επενδύουμε στην αυτόνομη και βιωματική μάθηση, προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και να καλλιεργήσουν κριτικό και δημιουργικό πνεύμα απαλλάσσοντάς τους από τη διαδικασία της αποστήθισης, προωθώντας την αποφόρτιση και αναδόμηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

1.2 Προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη βελτίωση του σχολικού έργου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

1.3 Ενισχύουμε την ουσιαστική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της εμπλοκής όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων του αύριο.

1.4 Σε σχολεία με μεγάλο αριθμό παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, μειώνουμε τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, στοχεύοντας παράλληλα στη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

1.5 Επιδιώκουμε την καλύτερη κατανομή μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία, λαμβάνουμε ουσιαστικά μέτρα ένταξής τους και προωθούμε την υποχρεωτική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

1.6 Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις σχολικές μονάδες.

1.7 Υλοποιούμε σταδιακά, στη βάση κριτηρίων, επέκταση του θεσμού των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, με τελικό στόχο την καθολική εφαρμογή τους στη δημοτική αλλά και την πιλοτική εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

1.8 Αντιμετωπίζουμε τον υπερπληθυσμό στα σχολεία με επέκταση υφιστάμενων μονάδων ή/ και ανέγερση νέων σχολείων, ενώ ενοποιούμε σχολικές μονάδες στις οποίες ο μαθητικός πληθυσμός έχει μειωθεί σημαντικά, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

1.9 Ενισχύουμε την περιβαλλοντική αναβάθμιση των σχολείων (φωτοβολταϊκά θερμομόνωση) και την ανάπτυξη χώρων πρασίνου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

1.10 Αναβαθμίζουμε τις βασικές υποδομές της σχολικής τάξης ώστε να ανταποκρίνονται λειτουργικά στις σύγχρονες απαιτήσεις.

1.11 Αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες.

1.12 Αξιολογούμε και επεκτείνουμε τον θεσμό του καλοκαιρινού σχολείου και σε Ειδικά Σχολεία.

1.13 Εφαρμόζουμε πιλοτικά τον θεσμό του Τεχνικού Γυμνασίου στα πρότυπα του Αθλητικού και Μουσικού Γυμνασίου.

1.14 Επενδύουμε και δημιουργούμε πρότυπες Τεχνικές Σχολές σε όλες τις πόλεις και στην ύπαιθρο.

1.15 Προωθούμε τον θεσμό του σχολικού λεωφορείου καθολικά.

1.16 Συστήνουμε «Εκπαιδευτικό Συμβούλιο», το οποίο υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας στον σχεδιασμό και την συνεχή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δομών και μεταρρυθμίσεων. Το Συμβούλιο θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα μπορεί να εισηγείται μέτρα για βελτίωση του σχολικού έργου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

1.17 Έναρξη θεσμοθετημένου διαλόγου για αναθεώρηση του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων.

1.18 Αξιολογούμε τα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων («δια βίου μάθησης») και τα αναβαθμίζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

1.19 Δίνουμε μεγαλύτερη αυτονομία στις σχολικές μονάδες.

1.20 Ενισχύουμε την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και εφαρμόζουμε πιλοτικά τον θεσμό των κοινωνικών λειτουργών σε δίκτυα σχολείων.

1.21 Προωθούμε την ίδρυση Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Εκπαίδευσης με στόχο τον εντοπισμό, τη διάσωση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη όλων των στοιχειών που συνθέτουν την εκπαιδευτική μας ταυτότητα.

Πολιτική 2 – Σχολική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ειδική Εκπαίδευση)

2.1 Εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων με δράσεις που προάγουν την ενσυναίσθηση, την πρόληψη, αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και ποικιλομορφία.

2.2 Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε την ψηφιακή και εργαστηριακή εκπαίδευση, προωθώντας την παροχή πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων.

2.3 Προωθούμε την εξατομικευμένη αξιολόγηση των μαθητών χωρίς υπέρμετρη έμφαση στις εξετάσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα για εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης.

2.4 Δίνουμε κίνητρα σε εκπαιδευτικούς που διακρίνονται για τις ικανότητές τους προκειμένου να διδάσκουν σε σχολεία που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις.

2.5 Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό της “εβδομάδας εργασίας”.

2.6 Επεκτείνουμε τον θεσμό των σχολείων STEAM σε όλες τις πόλεις και προωθούμε την προσέγγιση STEAM στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα.

2.7 Ενισχύουμε την ενσωμάτωση νέων, σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η ρομποτική, η επαυξημένη πραγματικότητα και ο προγραμματισμός ενδυναμώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών και μαθητών.

2.8 Επαναξιολογούμε τον θεσμό της Ειδικής Εκπαίδευσης. Προχωρούμε προς τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση μιας Νομοθεσίας Ενιαίας Εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές και θα παρέχει τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζονται για να μπορεί το σχολείο να προσφέρει ποιοτική, συμπεριληπτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. Προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύουμε το Δημόσιο σχολείο για να μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους μαθητές με τρόπο που θα σέβεται την διαφορετικότητα και τα ταλέντα τους. Σε συνεργασία με πολυθεματικές ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις παιδιών με αναπηρίες, εισάγουμε νέες πρακτικές, ευέλικτα αναλυτικά και διαφοροποιημένη διδασκαλία βάση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού εκπαίδευσης του ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ισότιμες ευκαιρίες, πρόσβαση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κοινότητα του σχολείου τους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Παράλληλα, αναβαθμίζουμε και θεσμοθετούμε τη διαδικασία πρόσληψης συνοδών παιδιών με αναπηρίες στα σχολεία με στόχο την ουσιαστική και στοχευμένη στήριξη των παιδιών.

2.9 Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε τον θεσμό επαγγελματικού προσανατολισμού από την Στ’ Δημοτικού, με σκοπό τη σωστή και στοχευμένη επιλογή κατεύθυνσης εκ μέρους των μαθητών, στη βάση των ικανοτήτων τους, για μια πετυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή αλλά και βάσει των αναγκών της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

2.10 Αξιολογούμε και ενισχύουμε τον θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας.

2.11 Διαμορφώνουμε πολιτική για «χαρισματικά» παιδιά (gifted children).

2.12 Αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα του Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του ρατσισμού στα σχολεία και του Οδηγού Διαχείρισης και Καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών, με στόχο την αναβάθμιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, τα οποία ενδυναμώνουν τα σχολεία και καλλιεργούν μια ισχυρή στάση πρόληψης απέναντι στα περιστατικά οποιασδήποτε διάκρισης.

2.13 Αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και το προσαρμόζουμε σε κάθε ηλικία από την προδημοτική μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2.14 Αναβαθμίζουμε τον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων και συμβουλίων ώστε να ολοκληρώνεται επαρκώς η προετοιμασία για ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά.

2.15 Αξιολογούμε τις υφιστάμενες υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων και των υποδομών και στήριξη του έργου των νηπιαγωγών.

2.16 Αναπτύσσουμε και εμβαθύνουμε το θέμα της ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο μέσα από τη θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία να απευθύνονται στα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου με τις συνέργειες σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

2.17 Προχωρούμε στην αναβάθμιση του Αθλητικού και Μουσικού Γυμνασίου.

2.18 Βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των σχολείων ΔΡΑ.Σ.Ε.

Πολιτική 3 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1 Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), καλύπτοντας το κενό που άφησε το κλείσιμο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ).

3.2 Προωθούμε διεθνώς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση της Κύπρου ως ποιοτικό και ελκυστικό ακαδημαϊκό προορισμό για την προσέλκυση ξένων φοιτητών.

3.3 Προωθούμε διακρατικές συμφωνίες για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών με στόχο τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μας.

3.4 Στηρίζουμε, με την παραχώρηση ειδικών υποτροφιών, φοιτητές που θα επιλέξουν προγράμματα σπουδών με υψηλή ζήτηση και ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο ή ισχυρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

3.5 Αξιοποιούμε συστηματικά το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουν τα Πανεπιστήμια της Κύπρου για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης της χώρας.

3.6 Στοχεύουμε στη διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων με τις ποικιλόμορφες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

3.7 Προωθούμε συμπράξεις και συνέργειες μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Πολιτική 4 – Πολιτισμός

4.1 Περιλαμβάνουμε τον τομέα του πολιτισμού ως οικονομική δραστηριότητα στον συνολικό στρατηγικό μας σχεδιασμό και δημιουργούμε μακροχρόνια στρατηγική για τον πολιτισμό. Φορείς υλοποίησης της Στρατηγικής θα είναι το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πολιτισμού και υφιστάμενοι φορείς πολιτισμού.

4.2 Ολοκληρώνουμε, σε συνεργασία με οργανωμένα επαγγελματικά σύνολα και εφαρμόζουμε αποτελεσματικά το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει το καθεστώς και την επαγγελματική ιδιότητα των καλλιτεχνών. Υλοποιούμε αμέσως τη δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών, με ειδικές διατάξεις για παλαίμαχους επαγγελματίες καλλιτέχνες.

4.3 Ενισχύουμε το νεοσύστατο Υφυπουργείο Πολιτισμού, παρέχοντας όλη την απαραίτητη στήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνική υποδομή, καθώς και οικονομικούς πόρους, για την υλοποίηση του Στρατηγικού του πλάνου για το σύγχρονο πολιτισμό, τις αρχαιότητες και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δημιουργούμε συμβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες θα εκπροσωπούν όλους τους κλάδους των Καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, για την καλύτερη ενημέρωση του Υφυπουργείου σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε κλάδος.

4.4 Δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε παιδί και νέο να έρθει σε επαφή με όλες τις μορφές τέχνης, καθώς και την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, μέσω ετήσιας επιδότησης συγκεκριμένου ποσού για την παρακολούθηση παραστάσεων παραστατικών τεχνών, κινηματογραφικών προβολών, όσο και μέσω της συμμετοχής του σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσφέρουν φορείς πολιτισμού και Κυπριακές επιχειρήσεις από το χώρο του πολιτισμού.

4.5 Εισάγουμε κίνητρα, φορολογικά και άλλα, για τις επιχειρήσεις που στηρίζουν οικονομικά τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και τις δράσεις πολιτισμού στην Κύπρο.

4.6 Προωθούμε τη φιλαναγνωσία μέσα από σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν πρόγραμμα δωρεάν παραχώρησης βιβλίων στα παιδιά, την συνεχή ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών, τη χρηματοδότηση των λεσχών ανάγνωσης και τους λογοτεχνικούς περιπάτους.

4.7 Σχεδιάζουμε Στρατηγική Πολιτιστικής Διπλωματίας και προβάλλουμε την Κύπρο ως πύλη, της Ευρώπης από την Ανατολή, γέφυρα με την Ασία, αλλά και με την Αφρική, και ως σταυροδρόμι συναπαντήματος των πολιτισμών, που σημάδεψαν την ιστορία της ανθρωπότητας. Αναδεικνύουμε την Κύπρο ως κόμβο πολιτισμού αξιοποιώντας τις άριστες σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, με στόχο να προβάλουμε, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την σύγχρονη Κύπρο και να δημιουργήσουμε αγορές για τα προϊόντα της κυπριακής πολιτιστικής βιομηχανίας. Ενδεικτικές δράσεις:

  • Θεσμοθετούμε τη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο τη χαρτογράφηση του πολιτιστικού τοπίου της Κύπρου, αλλά και με φορείς πολιτισμού στις χώρες όπου εκπροσωπείται η Κύπρος για να φιλοξενηθούν παραγωγές,
  • Ενισχύουμε την προσπάθεια των Κυπρίων δημιουργών για αποτελεσματικότερη προώθηση της δουλειάς τους στο εξωτερικό,
  • Στηρίζουμε οικονομικά την εξωστρέφεια των Κυπριακών πολιτιστικών προϊόντων.

4.8 Επεκτείνουμε και ενισχύουμε το υφιστάμενο Πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙ» του Υφυπουργείου Πολιτισμού (2021-2025) και σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα «Πολιτισμός ΙΙΙ» (2026-2030) στη βάση της Μακροχρόνιας Στρατηγικής για τον πολιτισμό.

4.9 Στηρίζουμε τους καλλιτέχνες προωθώντας την εφαρμογή των εν ισχύ συλλογικών συμβάσεων από τους επιχορηγούμενους φορείς. Στηρίζουμε τις Κυπριακές επιχειρήσεις στον χώρο του πολιτισμού επιδοτώντας:

  • την ψηφιακή τους αναβάθμιση,
  • τον σχεδιασμό σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και
  • την οπτικογράφηση και τον υποτιτλισμό των παραστάσεων, ώστε τα Κυπριακά πολιτιστικά προϊόντα να μπορούν να απευθύνονται σε ένα διεθνές κοινό εντός (πολιτιστικός τουρισμός) και εκτός συνόρων.

4.10 Αξιοποιούμε τον θεσμό των κοινωνικών επιχειρήσεων για στήριξη επιχειρήσεων στο χώρο του πολιτισμού.

4.11 Εξορθολογίζουμε τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των υφιστάμενων φορέων πολιτισμού που επιχορηγούνται από το κράτος, δημόσιων και ιδιωτικών, με στόχο την περαιτέρω στήριξη της παραγωγής πολιτισμού και την εξωστρέφεια τους εκτός συνόρων.

4.12 Υιοθετούμε πρακτικές άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ για καλύτερη αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Χορηγιών για τον Πολιτισμό.

4.13 Προωθούμε και προστατεύουμε τη λαϊκή παράδοση και αναδεικνύομε την Πολιτιστική μας Κληρονομία. Παράλληλα θεσμοθετούμε μηχανισμό διαφύλαξης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς (Αρχείο Πολιτισμού).

Πολιτική 5 – Αθλητισμός

5.1 Δημιουργούμε Υφυπουργείο Αθλητισμού, που θα είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό, συντονισμό και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τον αθλητισμό.

5.2 Ενισχύουμε τη χρηματοδότηση των αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητών. Η κατανομή θα γίνεται στη βάση κριτηρίων και των σύγχρονων δεδομένων του αθλητισμού.

5.3 Προωθούμε μελέτη για κατασκευή και λειτουργία του πρώτου Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στην Κύπρο με κλειστούς και υπαίθριους χώρους άθλησης, αναψυχής και κοινωνικοποίησης. Σκοπός είναι η προώθηση και ενίσχυση προγραμμάτων με στόχο την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό.

5.4 Δημιουργούμε προγράμματα αξιοποίησης αθλητών-προτύπων μέσω ανάδειξης της πορείας τους.

5.5 Δημιουργούμε προγράμματα προώθησης της δια βίου άσκησης με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα δίνοντας έμφαση στην υγεία και την ποιότητα ζωής.

5.6 Βελτιώνουμε, αναβαθμίζουμε και αξιοποιούμε την υπάρχουσα υποδομή αθλητικών εγκαταστάσεων. Δημιουργούμε νέους βιώσιμους αθλητικούς χώρους εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες και προωθούμε τον αθλητικό τουρισμό.

5.7 Επαναξιολογούμε την υφιστάμενη χρήση των αθλητικών υποδομών στα σχολεία και προωθούμε την αναβάθμισή τους, σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές/ σχολικές εφορείες, έτσι ώστε να υπάρξει πιο ουσιαστική και αποτελεσματική αξιοποίησή τους από τα οργανωμένα σύνολα.

5.8 Προωθούμε ίσες ευκαιρίες στον αθλητισμό.

5.9 Αναμορφώνουμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού σε όλη την Κύπρο, στα οποία περιλαμβάνονται και άτομα με αναπηρίες, με στόχο την πρόσβαση όλων σε προγράμματα άθλησης.

5.10 Ενσωματώνουμε την Ολυμπιακή Παιδεία στα αναλυτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με στόχο να προωθήσουμε και να αναδείξουμε τον Ολυμπισμό και τον ρόλο του.

5.11 Προωθούμε την ενεργή συμμετοχή των αθλητικών φορέων της Κύπρου σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά τις ευκαιρίες και τα κονδύλια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Erasmus+.

5.12 Προωθούμε τη διπλωματία του αθλητισμού, μέσω της συμμετοχής και της εμβάθυνσης της συνεργασίας μας με τους αθλητικούς φορείς άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων μικρών κρατών, και της αξιοποίησης των σχέσεων μας με γειτονικά κράτη, όπως επίσης και την Ελλάδα ως γενέτειρα της Ολυμπιακής Ιδέας και του κλασικού αθλητισμού.

5.13 Προωθούμε την προσέλκυση διεθνών διοργανώσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας στη χώρα μας.