Η διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών αποτελεί µία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Κύπρος, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στα εξωτερικά της σύνορα, καλείται να αντιμετωπίσει δυσανάλογες ροές, τόσο σε σχέση µε το μέγεθος και τους πόρους της, όσο και σε σχέση µε τον πληθυσμό της.

Την ίδια στιγμή, η τουρκική κατοχή δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αφού οι κατεχόμενες περιοχές τυγχάνουν εκμετάλλευσης από την Τουρκία για την εργαλειοποίηση του ανθρωπιστικού αυτού θέματος μέσω της συστηματικής και οργανωμένης διοχέτευσης μεταναστών στις ελεύθερες περιοχές.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αναπτύξει ενιαία πολιτική αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης, τον καταμερισμό των βαρών (burden sharing), καθώς επίσης της παροχής ειδικής και στοχευµένης στήριξης προς τις χώρες πρώτης γραμμής όπως είναι η Κύπρος.

Ανταποκρινόμενοι στις διεθνείς µας υποχρεώσεις και µε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, µε ιδιαίτερη ευαισθησία στην ανθρωπιστική πτυχή του προβλήματος και στα παιδιά, µε τις προτάσεις µας καθιστούμε τη χώρα µας µη ελκυστικό προορισμό παράτυπης μετανάστευσης, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στους διακινητές, στους παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών και σε όσους διαταράσσουν τη δημόσια τάξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διασφαλίζουμε και την πρόσβαση στη διεθνή προστασία και την παραχώρηση παραμονής, μόνο, σε όσους τη δικαιούνται.

Στοχεύουμε σε ένα πιο γρήγορο και αποτελεσματικό σύστημα εξέτασης αιτήσεων ασύλου και ταχείες εθελούσιες επιστροφές και απελάσεις των µη δικαιούχων, ούτως ώστε να καθίσταται, παράλληλα, δυνατή η ένταξη των νόμιμα διαμενόντων στην κυπριακή κοινωνία και η αξιοποίησή τους στην αγορά εργασίας, όπου υπάρχουν ανάγκες.

Πολιτική 1 – Δημιουργούμε Υφυπουργείο Μετανάστευσης, Ασύλου και Ένταξης

1.1 Δημιουργούμε Υφυπουργείο Μετανάστευσης, Ασύλου και Ένταξης. Στόχος η συστέγαση όλων των σχετικών συναρμόδιων, εμπλεκόμενων υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας (ΥΑΜ),  η Υπηρεσία Ασύλου, το Τμήμα  Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών (το τμήμα Αρχείου Πληθυσμού παραμένει στο Υπουργείο Εσωτερικών) και η Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Παράλληλα, δημιουργούνται και ενισχύονται  συγκεκριμένα Τμήματα εντός του Υφυπουργείου όπως για παράδειγμα το Τμήμα Εθελούσιων και Αναγκαστικών Επιστροφών (απελάσεων).

1.2 Το Υφυπουργείο θα έχει τον πλήρη προγραμματισμό, συντονισμό, οργάνωση, εποπτεία και την ευθύνη αξιολόγησης και αναβάθμισης των Υπηρεσιών/Τμημάτων που θα υπάγονται σε αυτό, με σκοπό την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και προκλήσεων που παρουσιάζονται.

1.3 Ενισχύουμε το ειδικό Τμήμα για τις Εθελούσιες Επιστροφές και Απελάσεις, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε πολιτική ένταξης των νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Κυπριακή κοινωνία.

1.4 Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες πολιτικές, πρακτικές και μέτρα, μέσω του σχεδιασμού δυο Εθνικών Σχεδίων Δράσης (ΕΣΔ) και υλοποίησής τους. Το πρώτο ΕΣΔ έχει ως στόχο την προώθηση εθελούσιων και αναγκαστικών επιστροφών (απελάσεων) τόσο των παράτυπων μεταναστών, όσο και των αιτούντων ασύλου, των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται, με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του FRONTEX.  Το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα αφορά μέτρα ένταξης των νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (οικονομικών μεταναστών και κατόχων διεθνούς προστασίας και αιτητών ασύλου).

1.5 Με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διασφαλίζουμε ότι το Υφυπουργείο αξιοποιεί και εκπαιδεύει το υφιστάμενο προσωπικό και στελεχώνεται περαιτέρω με έμπειρο και προσοντούχο προσωπικό, για όλα τα θέματα που θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και για τα οποία παρατηρείται έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης.

1.6 Το Υφυπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία εκσυγχρονίζουν τις σχετικές νομοθεσίες, που αφορούν τη Μετανάστευση και τον περί Προσφύγων Νόμο στη βάση των Διεθνών Συμβάσεων, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου αλλά και στη βάση των νέων δεδομένων και προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως κράτος.

Πολιτική 2 – Αποτροπή των παράτυπων ροών και καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών προσώπων

2.1 Διασφαλίζουμε τον εντοπισμό όλων όσων εισέρχονται από μη νόμιμα σημεία εισόδου στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της ενίσχυσης της επιτήρησης κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός με νέα μέσα τεχνολογίας τα οποία δύναται να χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ.

2.2 Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρονικό πλαίσιο μιας εβδομάδας αφού προηγηθεί η πρώτη διαλογή (screening) σε αιτούντες ασύλου, των οποίων η αίτηση δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, στη βάση π.χ. της λίστας με ασφαλείς χώρες καταγωγής. Σκοπός είναι η έναρξη της διαδικασίας επιστροφών για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις είναι πρόδηλα αβάσιμες, εντός 3 εβδομάδων.

2.3 Συστηματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας από εκπροσώπους των European Union Agency for Asylum, Europol και FRONTEX,  που βρίσκονται στην Κύπρο,  με παράλληλη ενίσχυση των μέσων που διαθέτουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. με εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας και τα κατάλληλα νομικά εργαλεία), που θα βοηθήσουν στην επίσπευση των διαδικασιών. Στόχος είναι η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, η εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών όπως επίσης η πάταξη παράνομων ενεργειών, π.χ. της πλαστογραφίας.

2.4 Ενισχύουμε τις διαδικασίες ελέγχου που διενεργούνται στο στάδιο της πρώτης διαλογής με στόχο, μεταξύ άλλων, τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνου τρομοκρατίας, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού των European Union Agency for Asylum, Europol και FRONTEX  που βρίσκονται στην Κύπρο.

2.5 Ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και του Κέντρου Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης και καταρτίζουμε θαλάσσια πολιτική επιτήρησης στη βάση του διεθνούς δικαίου, με την ενεργότερη εμπλοκή και εμπειρογνωμοσύνη της FRONTEX, και την εξασφάλιση επιπλέον σκαφών.

2.6 Ενισχύουμε την Αστυνομία με σκοπό την πάταξη της διακίνησης προσώπων, και επισπεύδουμε την εκδίκαση υποθέσεων ενισχύοντας το σχετικό νομικό πλαίσιο, για να καταστεί δυνατή η επιβολή παραδειγματικών ποινών στους διακινητές.

2.7 Υλοποιούμε ενημερωτικές εκστρατείες στις χώρες προέλευσης, αξιοποιώντας τις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ΕΕ και μέσω της αξιοποίησης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διακίνηση και η εμπορία προσώπων.

Πολιτική 3- Επίσπευση των διαδικασιών που αφορά αιτήσεις ασύλου, ιδιαίτερα των πρόδηλα αβάσιμων και πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

3.1 Ενδυναμώνουμε με ανθρώπινο δυναμικό το Υφυπουργείο Μετανάστευσης Ασύλου και Ένταξης, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την εξασφάλιση ουσιαστικών συνεργειών μεταξύ των Τμημάτων του Υφυπουργείου. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η ουσιαστικότερη λειτουργία του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών των απορριφθέντων αιτούντων ασύλου μέσω οικονομικών κινήτρων, όπως την αγορά εισιτήριου συμπεριλαμβανομένου ενός ποσού (π.χ. 1000 ευρώ) στη βάση προτύπων άλλων χωρών (Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα). Προς τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν πλήρως τα υφιστάμενα κονδύλια της ΕΕ με στόχο την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή ενός σημαντικού αριθμού απορριφθέντων αιτούντων ασύλου εντός του 2023.

3.2 Ενισχύουμε το συντονισμό και την ηλεκτρονική διασύνδεση βάσεων δεδομένων των συναρμόδιων υπηρεσιών, με την παράλληλη ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, αξιοποιώντας  ευρωπαϊκά κονδύλια. Η γενική ηλεκτρονική διασύνδεση θα βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό και εξοικονόμηση εθνικών κονδυλιών.

3.3 Μειώνουμε το κρατικό κόστος (επιδόματα, στέγαση και είδη πρώτης ανάγκης) εξετάζοντας άμεσα τις νέες και εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου, ώστε τα πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις είναι πρόδηλα αβάσιμες να επιστρέφονται και απελαύνονται στις χώρες τους και ταυτόχρονά οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να εντάσσονται στην αγορά εργασίας.

3.4 Ενισχύουμε τον αριθμό των εξεταστών αιτήσεων ασύλου για περίοδο 3 χρόνων, με στόχο την εξέταση επιπλέον 3000 αιτήσεων τον μήνα.

3.5 Για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και των προσφυγών μελετούμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο με στόχο:

  • Τη ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου με εισήγηση προς την αρμόδια αρχή για τη λήψη της σχετικής διοικητικής απόφασης,
  • Την εξέταση του ενδεχόμενου ορισμού δικηγόρων, έμπειρων λειτουργών της δικαιοσύνης, οι οποίοι θα εκδικάζουν παράλληλα με τους δικαστές Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, τις πολυάριθμες αιτήσεις μετά από σχετική συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο.

3.6 Ενδυναμώνουμε τις αρμόδιες αρχές για θέματα ασύλου και επιστροφών (εθελούσιων και αναγκαστικών) με νομικούς λειτουργούς, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλη η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων αλλά και οι διαδικασίες αναγκαστικού επαναπατρισμού (συμπεριλαμβανομένης της κράτησης και διαχείρισης ενδεχόμενης προσφυγής) συνάδουν με τις προϋποθέσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

3.7 Αξιοποιούμε ευρωπαϊκά κονδύλια και τεχνική υποστήριξη από την ΕΕ για όλες τις πολιτικές, μέτρα και δράσεις που αφορούν τη μετανάστευση και τη διαδικασία ασύλου συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της υποδοχής, της εκπαίδευσης προσωπικού και της ενημέρωσης των αιτούντων ασύλου, τόσο για τα δικαιώματα τους, όσο και για τις υποχρεώσεις τους.

3.8 Καταπολεμούμε την κατάχρηση επιδοματικών πολιτικών, αξιοποιώντας τον αδρανή πληθυσμό που εξαρτάται για μεγάλη χρονική περίοδο από επιδόματα στην αγορά εργασίας, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

3.9 Διασφαλίζουμε ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στα ενδεδειγμένα επίπεδα υποδοχής που θέτει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, ελαχιστοποιώντας τις καταχρήσεις με την εφαρμογή μέτρων που θα μειώνουν από τη μια το κόστος υποδοχής και από την άλλη θα συνδράμουν στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία:

  • Το σύνολο των ληπτών του έκτακτουεπιδόματος πού παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε δικαιούχους που είναι οι αιτητές ασύλου, πριν και κατά τη διάρκεια εξέτασης του αιτήματός τους, θα συμμετέχουν, καθημερινά, σε δραστηριότητες, που συνδέονται με την προσφορά προς το Κράτος που τους φιλοξενεί.
  • Το σύνολο των ληπτών του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), σε δικαιούχους που είναι οι κάτοχοι Διεθνούς Προστασίας, θα λαμβάνουν μέρος σε καθημερινή βάση σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη τους στην κυπριακή κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Οι δραστηριότητες αφορούν την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας και την εργοδότηση τους σε βιοτεχνίες και μικρές επιχειρήσεις, με τα έξοδα να μην επιβαρύνουν τον εργοδότη αλλά να καλύπτονται από το ΕΕΕ.

Στόχος είναι η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των επιδοματικών πολιτικών η ενεργοποίηση αδρανούς πληθυσμού που δύναται να εξαρτάται για μεγάλη χρονική περίοδο από τα επιδόματα και η απαλλαγή της  Κύπρου ως ελκυστικός προορισμός λόγω και  των επιδοματικών πολιτικών που απολαμβάνουν.

3.10 Εντατικοποιούμε τις απελάσεις των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών μέσω της ενίσχυσης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας (ΥΑΜ) με προσωπικό και τα απαιτούμενα εργαλεία.

3.11 Ενισχύουμε τις συνεργασίες με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσηςμέσω της προώθησης και επέκτασης των συμφωνιών επανεισδοχής, εκεί όπου υπάρχει αυτή η ανάγκη, μέσω της ΕΕ που έχει σαφώς πιο ισχυρά εργαλεία, και της ενίσχυσης της συνεργασίας με FRONTEX αλλά και απευθείας με τρίτες χώρες.

3.12 Εντατικοποιούμε την εφαρμογή ελέγχων από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για πάταξη της αδήλωτης εργασίας, με στόχο τον  περιορισμό του φαινομένου και με επιπτώσεις για τους εργοδότες και για τους εργοδοτούμενους.

3.13 Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε την άμεση εκδίκαση αδικημάτων και προχωράμε σε σχετικές απελάσεις.

Πολιτική 4 – Αξιοποιούμε πλήρως τα προσόντα/δεξιότητες, που παρουσιάζουν έλλειψη στην κυπριακή αγορά εργασίας, για ενίσχυση της οικονομίας

4.1 Διασυνδέουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με τη μεταναστευτική πολιτική:

α. Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους χαρτογραφούμε τις ανάγκες της οικονομίας με σκοπό να διαπιστωθεί σε ποιους τομείς υπάρχει ανάγκη για ξένο εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα, μέσω συγχρηματοδότησης της ΕΕ, χαρτογραφούμε τα προσόντα και τις ικανότητες υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο ούτως ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα στην αγορά εργασίας.

β. Στη βάση της χαρτογράφησης επανεξετάζουμε τη διαδικασία που αφορά στην εργοδότηση αιτητών ασύλου και των τομέων εργασίας που θα δικαιούνται να απασχολούνται, ειδικότερα όσων η αίτηση δεν είναι πρόδηλα αβάσιμη. Στόχος είναι η αξιοποίηση των αιτούντων  για την ενδυνάμωση της οικονομίας μας, αλλά και η μείωση εξάρτησης τους από οικονομικά βοηθήματα/ επιδόματα από το κράτος.

4.2 Εκσυγχρονίζουμε τις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν στις οικιακές εργαζόμενες στη βάση διεθνών συμβάσεων όπως π.χ. την πολιτική για την Αξιοπρεπή Οικιακή Εργασία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Πολιτική 5 – Ένταξη των νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

5.1 Διενεργούμε απογραφή όλου του μεταναστευτικού πληθυσμού. Χαρτογραφούμε τις διαφορετικές ανάγκες, τα προσόντα και τις ικανότητες των μεταναστών συμπεριλαμβανομένων των κατόχων διεθνούς  προστασίας και των παιδιών τους, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά εθνικά υπόβαθρα, το φύλο και την ηλικία, και εφαρμόζουμε τις δράσεις που αφορούν στην εργασία που έχουμε προαναφέρει.

5.2 Διοργανώνουμε δημόσιες διαβουλεύσεις στη βάση των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων και υπηκόων τρίτων χώρων, με σκοπό την υιοθέτηση σχετικών πολιτικών.

5.3 Στη βάση της υποχρέωσής μας έναντι της ΕΕ ετοιμάζουμε Εθνικό Σχέδιο Δράσης με στοχευεμένα και εφαρμόσιμα μέτρα για την ένταξη των νόμιμα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χώρων και το οποίο θα υλοποιείται και θα αξιολογείται από το Υφυπουργείο.

5.4 Αποτρέπουμε την γκετοποίηση που παρατηρείται σε συγκεκριμένες περιοχές, προωθώντας τη γεωγραφική διασπορά των μεταναστών και εφαρμόζουμε πιλοτικά σχέδιο στέγασης μικρού αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών σε διάφορες περιοχές. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο θα διευκολύνεται η ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, αφού ο αριθμός θα είναι μικρότερος ανά κοινότητα.

5.5 Καλύπτουμε και εξυπηρετούμε τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, μειώνοντας τους αριθμούς των παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας σε συγκεκριμένες περιοχές, με σκοπό τη γεωγραφική διασπορά, ενώ καλύπτουμε τις ανάγκες των παιδιών αυτών με εντατικά μαθήματα υποχρεωτικής εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας:

α.  Σε  παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας που μόλις έχουν αφιχθεί, μέσω εισαγωγικών μαθημάτων τα οποία θα διδάσκονται, τόσο κατά τα απογεύματα, όσο και κατά τους μήνες του καλοκαιριού, και

β. Σε παιδιά που ήδη φοιτούν σε σχολεία και παρουσιάζουν δυσκολία προσαρμογής εκμάθησης στη γλώσσα.

5.6 Παρέχουμε εντατικά υποχρεωτικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων σε ενήλικες σε συνεργασία με τους εργοδότες, λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες εργασίας τους.

5.7 Παρέχουμε επαγγελματική κατάρτιση στη βάση των αναγκών της κυπριακής οικονομίας με σκοπό  τη διεύρυνση των προσόντων και ενίσχυση των ικανοτήτων υπηκόων τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.

Πολιτική 6 – Ενισχύουμε τις συνεργασίες ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, καθώς επίσης και τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες

6.1 Ενισχύουμε τον συντονισμό μεταξύ Λευκωσίας και Βρυξελλών για προώθηση των θέσεών μας σε όλα τα επίπεδα μέσω της συνεχής διαβούλευσης με την ΕΕ.

6.2 Υποβάλουμε στοχευμένες προτάσεις και εισηγήσεις σε όλα τα επίπεδα εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ώστε η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαπραγμάτευση του κεκτημένου ασύλου και μετανάστευσης να είναι πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική, ως προς την ικανοποίηση των στόχων μας.

6.3 Στοχεύουμε στη συστηματική και εξειδικευμένη κατάρτιση των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο, συμπεριλαμβανομένου των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση ικανοτήτων διαπραγμάτευσης στις αρμόδιες ομάδες εργασίας της ΕΕ.

6.4 Ενισχύουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με ομονοούντα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ειδικότερα με Μεσογειακά Κράτη Μέλη, μέσω υλοποίησης κοινών δράσεων.

6.5 Ενισχύουμε τις σχέσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πολιτική 7- Προωθούμε πολιτική για Ασυνόδευτα Ανήλικα

7.1 Δημιουργούμε παιδοκεντρικό κέντρο φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα αξιοποιώντας κονδύλια της ΕΕ.

7.2 Θέτουμε ως προτεραιότητα τη διαπίστωση ηλικιακού καθεστώτος εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο και ακολούθως επισπεύδουμε την εξέταση του αιτήματός τους για άσυλο από εξειδικευμένο προσωπικό.

7.3 Εφαρμόζουμε τη στρατηγική καθορισμού υπεύθυνου λειτουργού από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ο οποίος θα αναλαμβάνει την ευθύνη του ανήλικου από την ημερομηνία άφιξης του στη βάση εξατομικευμένης αξιολόγησης του παιδιού για στήριξη του σε ό,τι χρειάζεται με εξειδικευμένο προσωπικό που θα αποτελείται από ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς.

7.4 Ενισχύουμε τις ικανότητες των ασυνόδευτων ανήλικων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων απασχόλησης και εκπαίδευσης από την άφιξη μέχρι την ενηλικίωσή τους. Στόχος είναι η ένταξη τους στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες και όχι η γκετοποίησή τους.

7.5 Εκπαιδεύουμε, συστηματικά το προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για θέματα που αφορούν τα ασυνόδευτα ανήλικα, τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τις διαφορετικές κουλτούρες, ώστε τα παιδιά να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια.