Αποτελεί προτεραιότητά µας η οικοδόµηση ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Οι ηλικιωµένοι, τα παιδιά, οι ευάλωτες οµάδες και οι άνθρωποι µε αναπηρίες, αποτελούν καθρέφτη του κράτους και οι προτάσεις µας στοχεύουν στην αξιοπρεπή διαβίωσή τους, µέσω συγκεκριµένων µέτρων, όπως τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων δοµών, σχεδιασµό και δηµιουργία νέων όπου χρειάζεται, και ανασχεδιασµό των επιδοµάτων ώστε να είναι πιο αποδοτικά και ωφέληµα.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα όντας ζωτικής σηµασίας προϋπόθεση για την πολιτική και κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας. Η επίτευξη της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική µας προτεραιότητα. Μέσα από τις προτάσεις µας, στοχεύουµε στο να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις και διευκολύνσεις για την ισότιµη συµµετοχή γυναικών και ανδρών σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες σε όλους του τοµείς.

Η πρόληψη και καταπολέµηση κάθε µορφής έµφυλης βίας, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοοικογενειακής και η προστασία των θυµάτων, βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών µας.

H ισότητα, η διαφορετικότητα και η απρόσκοπτη ένταξη στην κοινωνία, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της βελτίωσης της ευηµερίας του λαού και οδηγούν σε αντιπροσωπευτική δηµοκρατία. Για τον λόγο αυτό, στο επίκεντρο των προτάσεών µας βρίσκεται η ανάγκη να διασφαλιστεί η ίση µεταχείριση όλων µε αξιοπρέπεια και δίκαιη πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες.

Υιοθετούµε οριζόντια και ολιστική προσέγγιση µε στόχο την εξάλειψη των στερεοτύπων, της προκατάληψης, συνειδητής και ασυνείδητης, και προωθούµε τον σεβασµό. Στόχος µας είναι να οικοδοµήσουµε µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις.

Η υπογεννητικότητα αποτελεί φαινόµενο µε πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές προεκτάσεις. Στόχος, η αντιµετώπισή της µε ολοκληρωµένη στρατηγική και µέτρα στήριξης νέων γονέων, εργαζοµένων γονέων και πολυτέκνων.