H οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους που θα διασφαλίζει συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους πολίτες του, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων του πληθυσμού που χρειάζονται ιδιαίτερη αρωγή ή/και φροντίδα, αποτελεί βασική προτεραιότητα μας.

Η αξιοπρεπής διαβίωση, στη βάση ίσων συνθηκών, προϋποθέσεων και ευκαιριών των ηλικιωμένων, των παιδιών, των ανθρώπων με αναπηρίες και γενικά όλων των ευάλωτων ομάδων αποτελεί καθρέφτη πολιτισμού ενός κράτους.

Την ίδια στιγμή, η ισότητα και η ισότιμη ένταξη στην κοινωνία, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για μια ευημερούσα, δημοκρατική κοινωνία που σέβεται όλους τους πολίτες της και εφαρμόζει το μοντέλο της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο επίκεντρο των προτάσεών µας βρίσκεται η ανάγκη διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων µε αξιοπρέπεια και δίκαιη πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες. Στόχος µας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Οι προτάσεις µας στοχεύουν στη διασφάλιση όλων των πιο πάνω, µέσω συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και δύναται να εφαρμοστούν μέσα και από τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κρατικών δομών και υπηρεσιών και τον σχεδιασμό και δημιουργία νέων, όπου χρειάζεται.

Την ίδια στιγμή και προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται είναι καθοριστικής σημασίας η  ενίσχυση και στοχοθέτηση συνεργασιών, τόσο μεταξύ των σχετικών κρατικών φορέων όπως επίσης συνεργείων και με την κοινωνία των πολιτών, τους ιδιωτικούς οργανισμούς και κοινωφελή ιδρύματα με πλούσια εμπειρία, μεταξύ άλλων.

Ανάμεσα στους στόχους είναι επίσης η επαναξιολόγηση και ο ανασχεδιασμός των επιδομάτων ώστε να καταστούν πιο στοχευμένα, δίκαια, αποδοτικά και ωφέλιμα.

Επισημαίνεται τέλος η ανάγκη υιοθέτησης μίας οριζόντιας και ολιστικής προσέγγισης για την εξάλειψη των στερεοτύπων, της προκατάληψης, συνειδητής και ασυνείδητης, και την προώθηση της γνώσης της ενσυναίσθησης και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα.

Πολιτική 1- Εκσυγχρονισμός και Ενίσχυση Θεσμικού Πλαισίου

1.1 Χαρτογραφούμε εντός έξι μηνών τις υφιστάμενες δομές (κρατικές, δημοτικές, τοπικές και ιδιωτικές) που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού και που εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής.

1.2 Εκσυγχρονίζουμε, αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε τις υπηρεσίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές και φιλικές ως προς τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

1.3 Επαναξιολογούμε και προχωρούμε στην ολοκλήρωση του Σχέδιου Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

1.4 Επενδύουμε στην περαιτέρω εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση των λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και των Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

1.5 Ενισχύουμε το Τμήμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με εξειδικευμένο προσωπικό. Το Τμήμα παρέχει επίσης και υπηρεσίες αποφόρτισης στους επαγγελματίες όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

1.6 Ενισχύουμε την πολυθεματική αντιμετώπιση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για θέματα πρόνοιας, δημιουργώντας σύγχρονους συντονιστικούς μηχανισμούς για διευκόλυνση και εξοικονόμηση χρόνου για τον πολίτη.

1.7 Ολοκληρώνουμε την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Υφυπουργείου και όλων των Τμημάτων και τις διασυνδέουμε με όλες τις σχετικές υπηρεσίες (π.χ. του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, Ασύλου και Ένταξης, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κ.α.) με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της ολιστικής αντιμετώπισης των περιστατικών.

1.8 Δημιουργούμε ψηφιοποιημένο αρχείο όλων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, π.χ. πολυτέκνων, μονογονιών, ατόμων με αναπηρίες, με στόχο την αναβαθμισμένη ποιοτική εξυπηρέτηση τους αλλά και καλύτερο προγραμματισμό και κοστολόγηση στην εφαρμογή των νέων πολιτικών. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε κονδύλια της ΕΕ.

1.9 Επιταχύνουμε τις διαδικασίες υιοθεσίας και αναδοχής και δημιουργούμε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εξιδεικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους εν λόγω σκοπούς.

1.10 Δημιουργούμε και εφαρμόζουμε την υπηρεσία «Κόκκινο Κουμπί» η οποία λειτουργεί μέσω του νεοσύστατου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης κλήσεων που αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εθελοντές εκπαιδευμένους σε θέματα ψυχικής υγείας. Η υπηρεσία αφορά κυρίως Άτομα Τρίτης Ηλικίας και Άτομα με Αναπηρία.

1.11 Υλοποιούμε το θεσμό του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς όπως προνοείται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

1.12 Δημιουργούμε ανεξάρτητο Ταμείο Κοινωνικής Δράσης στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι κρατικές χορηγίες προς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ). Το Ταμείο Κοινωνικής Δράσης διαμορφώνει στρατηγική για προγράμματα, χρηματοδοτεί, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράμματα, δράσεις και υπηρεσίες από ΜΚΟ.

1.13 Δημιουργούμε Ιατρικά Κέντρα Απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες για άτομα κάθε ηλικίας με επαρκή αριθμό κλινών, υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας αλλά και νοσηλείας για απεξάρτηση. Στόχος να καλυφθεί το σημερινό κενό και οι ανάγκες ατόμων από όλες τις πόλεις και να μπορούν να επισκέπτονται ένα χώρο και να τους παρέχονται όλες οι σχετικές υπηρεσίες και βοήθεια.

1.14 Προωθούμε τη δημιουργία Ανοικτού Εντατικού Προγράμματος Απεξάρτησης Ημερήσιας Φροντίδας για όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

1.15 Προωθούμε τη δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης για άτομα με ιστορικό εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Πολιτική 2- Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός της Επιδοματικής Πολιτικής

2.1 Βελτιώνουμε και εκσυγχρονίζουμε την Επιδοματική Πολιτική του κράτους που παρέχεται μέσα από όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία της κυβέρνησης. Προχωρούμε με χαρτογράφηση της υφιστάμενης επιδοματικής πολιτικής στη βάση των πραγματικών αναγκών όλων των ομάδων του πληθυσμού με την τεχνική και οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη βάση των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης συντάσσουμε «Έκθεση για Βελτίωση και Εκσυγχρονισμό των Επιδομάτων» η οποία θα δίνει τη κατεύθυνση για την επιδοματική πολιτική του κράτους αλλά και για τη συστηματική αξιολόγηση τους στο πλαίσιο πάντα της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

2.2 Εκπονούμε Σχέδιο Αξιολόγησης και Βελτίωσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Στόχος ο επαναπροσδιορισμός του ΕΕΕ αλλά και η αποτελεσματικότερη, στοχευμένη στήριξη προς τους πολίτες, στη βάση εξατομικευμένης αξιολόγησης. Προς αυτή την κατεύθυνση συνδέουμε την επιδοματική πολιτική του κράτους με την αγορά εργασίας και τις γενικότερες ανάγκες της κοινωνίας.

2.3 Προχωρούμε στην έγκαιρη καταβολή επιδομάτων όπως μεταξύ άλλων του ανεργιακού, μητρότητας, τέκνου και ασθενείας με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση των διαφορών ομάδων του πληθυσμού τη δεδομένη στιγμή που υπάρχει η ανάγκη στήριξης τους.

Πολιτική 3-Σύζευξη οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

3.1 Προωθούμε τις ευέλικτες μορφές εργασίας, μεταξύ άλλων της τηλεργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

3.2 Προωθούμε κίνητρα σε ιδιωτικές εταιρείες ή σε ομάδα επιχειρήσεων για τη δημιουργία σταθμών φύλαξης παιδιών για τους εργαζομένους γονείς.

3.3 Αναθεωρούμε την πολιτική για γονική άδεια (αντρών και γυναικών) με σκοπό τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών (αντί 8) με πληρωμένη γονική άδεια για 8 εβδομάδες.

3.4 Παρέχουμε δωρεάν είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων που έχουν παιδιά μέχρι την ηλικία των 2 ετών.

3.5 Μελετούμε την επιδότηση παροχής κατ’ οίκον καθημερινής στήριξης σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά, άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, μονογονείς και ηλικιωμένους στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Η κατ’ οίκον στήριξη μπορεί να αφορά μεταξύ άλλων την οικιακή εργασία, την απασχόληση παιδιών από νηπιαγωγούς στο σπίτι, μεταφορά και συνοδεία κ.α.

3.6 Προσφέρουμε σχολικά είδη κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε όλα τα παιδιά μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών που φοιτούν σε σχολείο (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

3.7 Επαναξιολογούμε τα κριτήρια που αφορούν τη λήψη επιδομάτων τέκνου και μάνας με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων. Μελετούμε επίσης την αύξηση των επιδομάτων, και την απάλειψη των περιουσιακών κριτήριών, για όλους τους μονογονείς και τους πολύτεκνους.

3.8 Υλοποιούμε σταδιακά, στη βάση κριτηρίων, επέκταση του θεσμού των ολοήμερων σχολείων με τελικό στόχο την καθολική εφαρμογή τους στη δημοτική και πιλοτική εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να έχουν την επιλογή αξιοποίησης του ολοήμερου σχολείου.

3.9 Παρέχουμε κατ’ οίκον νοσηλεία από μαίες για εγκυμονούσες καλύπτοντας περίοδο μέχρι και για 2 μήνες μετά τη γέννα.

3.10 Υιοθετούμε την κατ’ οίκον επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού μέχρι να συμπληρωθεί το πρώτο έτος του βρέφους για διαπίστωση της κατάστασης και των αναγκών της οικογένειας.

3.11 Ενισχύουμε το θεσμό επισκέπτη ψυχολόγου και συμβούλων συμπεριλαμβανομένου και νομικών θεμάτων σε οικίες όπου χρειάζεται στοχευμένη στήριξη σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πολιτική 4- Με επίκεντρο το παιδί

4.1 Προωθούμε τη συστηματική ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματα τους, τον τρόπο άσκησής τους και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4.2 Εντάσσουμε τη συνεχή εκπαίδευση για ενδυνάμωση των παιδιών έναντι κινδύνων για κακοποίηση και εκμετάλλευση τους περιλαμβανομένου και στο διαδίκτυο.

4.3 Ενισχύουμε το σημαντικό ρόλο του Μακάρειου Νοσοκομείου ως παροχέα τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας για παιδιά, συμπεριλαμβανομένης ουσιαστικής και επαρκούς ψυχολογικής στήριξης.

4.4 Ενισχύουμε τα ΤΑΕΠ με μεγάλο εύρος ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης για παιδιά.

4.5 Εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων με δράσεις που προάγουν την ενσυναίσθηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού, ηλεκτρονικού εκφοβισμού, την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, την ισότητα των φύλων, την συναίνεση και το σεβασμό στη  διαφορετικότητα και ποικιλομορφία ώστε τα σχολεία να ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμική και πολυμορφική διάσταση της κοινωνίας.

4.6 Ενισχύουμε την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας σε δίκτυα σχολείων που υπάρχει η ανάγκη και εφόσον εκπονηθεί έκθεση και καταγραφούν οι ανάγκες κάθε σχολείου στην κάθε περιοχή. Παράλληλα επεκτείνουμε τον θεσμό των Συμβούλων και στα δημοτικά.

4.7 Εφαρμόζουμε το θεσμό των νοσηλευτών σε δίκτυα σχολείων με έμφαση σε σχολεία που βρίσκονταισε απομακρυσμένες περιοχές και στην ύπαιθρο.

4.8 Ενισχύουμε και διευρύνουμε το «Σπίτι του Παιδιού», ώστε να συμπεριλάβει όλες τις μορφές κακοποίησης και το επεκτείνουμε σε κάθε επαρχία.

4.9 Θεσμοθετούμε και εφαρμόζουμε σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου για το Παιδί την «Αξιολόγηση του Αντίκτυπου της Αποτίμησης της Επίδρασης» των αποφάσεων (νομοθετικών ή πολιτικών) σε κάθε Υπουργείο που μέρος του χαρτοφυλακίου τους αφορά τα παιδιά. Στόχος είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορετικές τους ανάγκες στη βάση των διαφορετικών υπόβαθρών τους. Προς αυτή την κατεύθυνση και μέσω της συστηματικής διαβούλευσης και της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στο σχεδιασμό πολιτικών, εφαρμόζουμε μέτρα και πολιτικές, με στόχο τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος τους, την ανάπτυξη τους ώστε να απολαμβάνουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα τους.

4.10 Μεριμνούμε ώστε να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενες στον «Περί Παίδων σε Σύγκρουση με τον Νόμο» δομές των Δικαστηρίων και κανονισμοί, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός, ο οποίος αποτελεί ορόσημο στη δημιουργία δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά.

4.11 Εκπονούμε μέσω των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας ολοκληρωμένο «Πλαίσιο Πολιτικής για Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας» σε συνεργασία με παιδίατρους και ειδικούς διατροφολόγους.

4.12 Ενισχύουμε τις παιδικές, εφηβικές και νεανικές Στέγες με περαιτέρω εξειδικευμένο προσωπικό και δημιουργούμε ένα επαρκές σύστημα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα ενισχύουμε τα προγράμματα ένταξης και επανένταξης παιδιών και εφήβων.

4.13 Επιδιώκουμε την καλύτερη κατανομή μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα γκετοποίησης, λαμβάνουμε ουσιαστικά μέτρα ένταξής τους και προωθούμε την υποχρεωτική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

4.14 Αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και το προσαρμόζουμε σε κάθε ηλικία από την προδημοτική μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4.15 Προωθούμε προγράμματα πρόληψης στα σχολεία για όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων του αλκοόλ και του καπνού.

Πολιτική 5- Στηρίζουμε τις Μονογονεϊκές οικογένειες

5.1 Επαναξιολογούμε την επιδοματική πολιτική για τους μονογονείς, με σκοπό την δίκαιη επιδοματική στήριξη τους.

5.2 Ενισχύουμε και επιταχύνουμε τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για παροχή Δωρεάν Νομικής Αρωγής για κάθε νομικό θέμα που αντιμετωπίζουν.

5.3 Προωθούμε ειδικές εκπτώσεις από δήμους και ημικρατικούς οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες σε μονογονείς χαμηλών εισοδημάτων που δεν λαμβάνουν ΕΕΕ (π.χ. σε φόρους σκυβάλων, στην ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια).

Πολιτική 6-  Στηρίζουμε τις Πολύτεκνες/ τρίτεκνες οικογένειες

6.1 Επανεξετάζουμε την επιδοματική πολιτική σε σχέση με τους πολύτεκνους με σκοπό την πιο αποτελεσματική στήριξή τους. Αφαιρούμε τα  εισοδηματικά κριτήρια για γονείς με τρία παιδιά και άνω, εφόσον, τουλάχιστον τρία τέκνα είναι εξαρτώμενα. Όσο αφορά τους πολύτεκνους, η πολύτεκνη ιδιότητα παραμένει όσο συνεχίζουν να έχουν ανήλικα παιδία.

6.2 Επαναφέρουμε τον ορισμό των φοιτητών για παιδιά πολυτέκνων ως εξαρτώμενα μέχρι την ολοκλήρωση σπουδών, πτυχίου και ενός μεταπτυχιακού. Αφαιρούμε το κριτήριο της αξίας της περιουσίας των γονέων εφόσον πρόκειται για τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.

6.3 Μελετούμε την αυξημένη χορηγία στην αγορά καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στη βάση προδιαγραφών της ΕΕ για φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα.

6.4 Αυξάνουμε την ετήσια άδεια ανάπαυσης 4 ημέρες ανά παιδί, για τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς.

6.5 Προωθούμε σε συνεργασία με ημικρατικούς οργανισμούς, δήμους και τοπικές αρχές ειδικές εκπτώσεις, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τρίτεκνους και άνω σε φόρους και τέλη (π.χ. σκυβάλων, υδατοπρομήθεια, ΑΗΚ), σε εισιτήρια εισόδου σε ημικρατικά θέατρα, μέσα μαζικής συγκοινωνίας, μουσεία, κλπ.

Πολιτική 7 – Διασφαλίζουμε τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων Τρίτης Ηλικίας

7.1 Ενδυναμώνουμε τον Φορέα Τρίτης Ηλικίας με στόχο την ενίσχυση των δράσεων του και την πλήρη ένταξη των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία μας.

7.2 Εκσυγχρονίζουμε τις δομές και το σύστημα φροντίδας των ατόμων τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα. Δημιουργούμε νέες εξειδικευμένες δομές και κέντρα Απασχόλησης εκεί όπου χρειάζονται, ώστε τα άτομα τρίτης ηλικίας (συμπεριλαμβανομένων ατόμων τρίτης ηλικίας με άνοια), να απολαμβάνουν ουσιαστική και ποιοτική φροντίδα. Δίνουμε έμφαση σε κέντρα αποκατάστασης και σε κέντρα αντιμετώπισης της άνοιας.

7.3 Επεκτείνουμε τη φροντίδα και τον θεσμό των υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας για ηλικιωμένους.

7.4 Ενισχύουμε την ενεργό γήρανση των ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω προγραμμάτων δομημένων δραστηριοτήτων και κοινωνικοποίησης.

7.5 Εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο του Συνταξιοδοτικού Συστήματος, κατόπιν εισηγήσεων εμπειρογνωμόνων, που θα συμπεριλάβει το σχεδιασμό παροχής οικονομικών και άλλων κινήτρων για την ανάπτυξη των ιδιωτικών ταμείων (π.χ. ταμεία προνοίας, ασφάλισης), ακολουθώντας τις καλύτερες πρακτικές και τις τάσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα, ενισχύουμε τον εποπτικό μηχανισμό για τη διασφάλιση των βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση των Ταμείων Προνοίας.

7.6 Επανασχεδιάζουμε το σύστημα καταβολής πρώτης σύνταξης με σκοπό την άμεση λήψη απόφασης και πληρωμή της σύνταξης χωρίς καθυστέρηση.

7.7 Δεσμεύουμε ειδική γραμμή επικοινωνίας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ (17000) προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων μας για πλήρη καθοδήγηση, εξυπηρέτηση και βοήθεια στη λήψη υπηρεσιών υγείας.

7.8 Υιοθετούμε πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης ατόμων τρίτης ηλικίας καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης τους ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την καθημερινότητα.

7.9 Ενισχύουμε την αυτοεξυπηρέτηση τους στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, δημιουργώντας εύκολη πρόσβαση στην επικοινωνία και συνδιαλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες.

7.10 Εντάσσουμε δράσεις στα σχολεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Πολιτική 8- Στηρίζουμε τα Άτομα με Αναπηρία

8.1 Δημιουργούμε νέα Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία η οποία θα περιλαμβάνει ολιστικές δράσεις με μετρήσιμους στόχους σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

8.2 Εφαρμόζουμε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Προχωρούμε σε τροποποιήσεις της Νόμου Περί Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένος με τη Σύμβαση.

8.3 Ενισχύουμε υφιστάμενα, και όπου υπάρχουν ανάγκες δημιουργούμε νέα, κέντρα ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες με διευρυμένα ωράρια. Τα κέντρα διαχωρίζονται ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν για θέματα αναπηρίας για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας και αποκατάστασης στη βάση επίσης των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ατόμου. Οι υπηρεσίες αξιολογούνται συστηματικά από το κράτος.

8.4 Επαναξιολογούμε τον θεσμό της Ειδικής Εκπαίδευσης. Προχωρούμε προς τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση μιας Νομοθεσίας για την Ενιαία Εκπαίδευση, όπως καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές και θα παρέχει τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζονται για να μπορεί το σχολείο να προσφέρει ποιοτική, συμπεριληπτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά.

8.5 Επιδοτούμε υφιστάμενες και δημιουργούμε οικίες για Διαμονή Ενήλικων Ατόμων με Αναπηρία με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και συμμετοχής τους στην κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές αναπηρίες και τις εξειδικευμένες ανάγκες των ατόμων που θα φιλοξενούνται στις οικίες. Σε αυτή τη βάση προχωρούμε στη θέσπιση συγκεκριμένης νομοθεσίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές στη βάση της Σύμβασης του ΟΗΕ για της αναπηρίες.

8.6 Αναβαθμίζουμε το σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας στη βάση της σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

8.7 Προχωρούμε σε εξορθολογισμό της επιδοματικής πολιτικής στη βάση εξατομικευμένων αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Εφαρμόζουμε κατάλληλες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και απλές διαδικασίες εκτίμησης της μορφής και του βαθμού της αναπηρίας με τις οποίες να τυγχάνει σεβασμού η αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρίες. Στόχος η κάλυψη του πραγματικού κόστους της αναπηρίας στο άτομο αλλά και στην οικογένεια του.

8.8 Βελτιώνουμε τις δυνατότητες του ΓΕΣΥ ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δίνοντας έμφαση στα κέντρα αποκατάστασης σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδοικήση.

8.9 Βελτιώνουμε την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον μέσω εκσυγχρονισμού υφιστάμενων νομοθεσιών και θεσμοθέτησης ειδικής συνεργασίας για το θέμα με τις τοπικές αρχές και με οργανώσεις των κοινωνία των πολιτών και των ατόμων με αναπηρίες.

8.10 Προωθούμε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία σε συνεργασία με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση.

8.11 Προωθούμε κίνητρα, συμπεριλαμβανομένου της εύλογης προσαρμογής στην απασχόληση, για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία στον ιδιωτικό τομέα.

8.12 Μελετούμε την τροποποίηση του «Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Στήριξης» για άτομα με αναπηρία. Στόχος η πιθανή αύξηση της οικονομικής στήριξης για την απόκτηση αυτοκινήτου.

8.13 Προωθούμε προγράμματα ευαισθητοποίησης των μαθητών για την αναπηρία και προάγουμε την ενσυναίσθηση και το σεβασμό στη διαφορετικότητα και ποικιλομορφία ώστε τα σχολεία να ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμική και πολυμορφική διάσταση της σημερινής κοινωνίας.

8.14 Παρέχουμε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σε σχέση με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

8.15 Δημιουργούμε το πρώτο Παραολυμπιακό Κέντρο στην Κύπρο με κλειστούς και υπαίθριους χώρους άθλησης, αναψυχής και κοινωνικοποίησης.

Πολιτική 9 – Πρόληψη και Καταπολέμηση Εξαρτησιογόνων Ουσιών

9.1 Δημιουργούμε Κέντρα Απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες για άτομα κάθε ηλικίας με επαρκή αριθμό κλινών, υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για απεξάρτηση. Στόχος να καλυφθεί το σημερινό κενό και οι ανάγκες ατόμων για κάθε πόλη και να μπορούν να επισκέπτονται ένα χώρο και να τους παρέχονται όλες οι σχετικές υπηρεσίες και βοήθεια.

9.2 Προωθούμε προγράμματα για γονείς για ενίσχυση του γονικού ρόλου και αναγνώριση προβλημάτων των παιδιών τους που μπορεί να συνδέονται με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

9.3 Προωθούμε την δημιουργία εξειδικευμένου προγράμματος για άτομα με διπλή διάγνωση (εξάρτηση από εξαρτησιογόνες ουσίες και ψυχιατρική ασθένεια).

9.4 Προωθούμε την δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης για άτομα με ιστορικό εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

9.5 Θεσμοθετούμε και προωθούμε προγράμματα πρόληψης στα σχολεία για όλες τις εξαρτήσεις.

9.6 Προχωρούμε σε κατάρτιση κανονισμών στη βάση του νόμου περί ασφάλειας 174/1986 με στόχο την ενεργοποίηση του ειδικού ταμείου για προγράμματα απεξάρτησης. Δηλαδή, κάθε πρόστιμο που πληρώνεται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ να καταλήγουν στο εν λόγω ταμείο.

9.7 Προχωρούμε στην συστηματική εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα εθισμών και εξαρτήσεων

9.8 Διευρύνουμε το πρωτόκολλο παραπομπής σε θεραπεία χρηστών που συλλαμβάνονται για πρώτη φόρα σε όλες τις ηλικίες (σήμερα μέχρι 23 ετών).

9.9 Προωθούμε και θεσμοθετούμε το επάγγελμα του συμβούλου εθισμού.