Με επίκεντρο τον άνθρωπο

Οι πυλώνες του προγράμματος διακυβέρνησης

Μετά από μια πρωτόγνωρη άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας παρουσιάζουμε το πρόγραμμα με τις πολιτικές θέσεις της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, το οποίο διαμορφώθηκε στη βάση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα ζωντανό έγγραφο και μια δυναμική διαδικασία, η οποία θα εμπλουτίζεται στο πλαίσιο της αμφίδρομης επικοινωνίας με την κοινωνία και του διαρκώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Οι πολιτικές θέσεις της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη έχουν διαμορφωθεί μαζί με τους πολίτες και έχουν τύχει αξιολόγησης και επεξεργασίας από ομάδες ειδικών, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, επιστήμονες και τεχνοκράτες.

Όλες οι προτάσεις έχουν αξιολογηθεί με σεβασμό στις τέσσερις βασικές αρχές:

– Ο άνθρωπος στο επίκεντρο
– Βιώσιμη και Ανθεκτική Οικονομία
– Σύγχρονη, Δίκαιη, Συμμετοχική και Διαφανής Διακυβέρνηση
– Προστασία του Περιβάλλοντος

Προς αυτή την κατεύθυνση, όλα τα θέματα αντιμετωπίζονται στη βάση μια ολιστικής προσέγγισης όπου οι πιο πάνω αρχές όπως και προτάσεις που αφορούν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών ενσωματώνονται οριζόντια σε όλες τα πολιτικές.